Fylkestinget vedtok onsdag at det skal opprettes et brukerpanel for likestilling, inkludering og mangfold fra 1. januar 2017 som en prøveordning for perioden 2017 til 2020. Panelet skal gi råd til beslutningstakere om saker som berører levekår og like muligheter for de gruppene som LIM (likestilling, inkludering og mangfold) -planen omfatter spesielt. Det skal bestå av ti til tolv personer og oppnevnes etter forslag fra interesseorganisasjoner, brukerorganisasjoner og andre relevante organisasjoner. Det skal bestrebes å få til et mangfold i rådet, samt en geografisk spredning av representantene. Saken vil bli oversendt til Aust-Agder fylkeskommune for å vurdere etablering av felles brukerpanel.

Mandatet for panelet og sammensetningen skal behandles i fylkesutvalget før panelet tiltrer. LIM-planens tiltak skal løftes inn i samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene i fylket. Fylkestinget satte av inntil 350 000 kroner per år i prøveperioden til arbeidet.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft uttrykker i saksfremlegget at hun ønsker en mer systematisk medvirkning fra flere minoritetsgrupper som ikke er representert i de eksisterende rådene, noe LIM-planen har tydeliggjort. Slik medvirkning vil være mer effektiv dersom den gjennomføres tidligere i prosesser fram mot politiske vedtak, og er knyttet opp mot strategiske saker. Brukerpanelet skal ha faste møtepunkter med folkevalgte, hvor panelet gir råd, og svarer på spørsmål fra både politikere og saksbehandlere om hvordan regionen kan utvikles i tråd med LIM-planens mål og visjon.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2016 | Skriv ut siden