Sirdal kommune starter nå arbeid med kommunedelplan for Sirdal nord. Den skal erstatte den gjeldende kommuneplanens arealdel og delplaner for Sinnes-Tjørhom, Fidjeland-Kvæven og Ådneram-Suleskard som alle ble vedtatt i 2008 og omfatter således hele nordre del av kommunen. I sør grenser planarbeidet mot kommunedelplan for Sirdal sør, som ble vedtatt i 2013. Kommunen har sendt ut på et høring et forslag til planprogram. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag avga fylkeskommunens høringsinnspill ble planprogrammet betegnet som et godt utgangspunkt for det videre planarbeidet: Det ble samtidig signalisert at fylkeskommunen stiller seg positiv til å delta i den videre planprosessen.

Hovedutvalget trakk frem at fylkeskommunen spesielt ber om at kommunen tar hensyn til de arealbevarende interessene knyttet til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en arealplan som sikrer at den fremtidige arealbruken bidrar til utbygging og vern med ønsket samfunnsutvikling, samt ivareta nasjonale og regionale interesser og folkehelsebehov. Videre skal planarbeidet gi oversikt over etablerte og planlagte utbygginger, spesielt av fritidsbebyggelse, og vurdere denne med tanke på infrastrukturtiltak og eventuelle rekkefølgekrav.

Planprogrammet omfatter følgende sentrale tema:

 • Areal, klima og miljø (inklusive forurensning og støy)

 • Samfunnssikkerhet og beredskap (inklusive risiko- og sårbarhetsanalyse)

 • Landskap / Estetikk

 • Nærmiljø og Friluftsliv / Rekreasjon

 • Landbruk- og utmarksressurser

 • Kulturminner / kulturlandskap / Kulturmiljø

 • Naturmiljø / Biologisk mangfold / Vannmiljø

 • Bygdeutvikling, bolig og reiselivssentrum

 • Barn og unge

 • Infrastruktur og kommunikasjon

 • Næring, reiseliv og landskapsvernområder

 • Folkehelse

 • Kommunal økonomi og rekkefølgekrav

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer