Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest Agder ble besluttet sammenslått 14. november 2014. -Fylkeskommunene har vært opptatt av plasseringen av fylkesmannsembetet i sitt arbeid med regionreformen. Hvis fylkene finner en løsning for frivillig sammenslåing vil vi lokalisere fylkesmannen i Agder til Arendal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsråden inviterte i fjor sommer alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å innlede nabosamtaler med sikte på å fatte vedtak innen desember i år.

Samtalene i Agder-fylkene har nå ledet fram til en intensjonsavtale som danner utgangspunkt for de videre forhandlingene. Mens Kristiansand er planlagt å være hovedsete for den nye regionen, ønskes det at fylkesmannen plasseres i Aust-Agder.

I et møte med Agder-fylkene i dag, har Sanner kunngjort at han vil imøtekomme dette ønsket dersom fylkene gjør vedtak om sammenslåing.

– Forhandlingene som pågår mellom Agder-fylkene er et viktig steg i retning av et nytt regionkart og for gjennomføringen av regionreformen, sier Sanner. – Jeg ønsker å støtte opp om dette arbeidet.

Fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder ble slått sammen 1. januar 2016. Det ble samtidig bestemt at embetet skulle samlokaliseres på sikt, men at de to nåværende stedene, Kristiansand og Arendal, skulle opprettholdes inntil kommune- og regionstrukturen var avklart våren 2017.

– ­Hvis det ikke fattes forpliktende vedtak i de to fylkestingene, vil fylkesmannens lokalisering vurderes og besluttes samtidig med struktur og lokalisering for de øvrige embetene i 2017, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Trøndelagsfylkene har allerede fattet vedtak om sammenslåing. Dette vil tre i kraft fra 1. januar 2018. Regjeringen vil våren 2017 fremme et samlet forslag til ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået, basert på de fylkeskommunale vedtakene om sammenslåing. Det er til slutt Stortinget som vedtar den endelige strukturen, og øvrige regioner vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

Kilde: Pressemelding fra KMD

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2016 | Skriv ut siden