Dette er en oppsamling av tiltak i Vest-Agder som er lagt inn i statsbudsjettforslaget

Regjeringen foreslår som del av tiltakspakken et tilskudd til istandsetting av Mandal kirke i Mandal kommune på tolv millioner kroner.

 • E18
  Regjeringen foreslår 180 millioner kroner til E18 Varoddbrua i Kristiansand kommune. Det er planlagt oppstart av bygging av ny bru i desember 2016, med videreføring i 2017. Prosjektet ventes avsluttet i 2020.
 • Fornyingsmidler, E39
  Det er satt av midler til å videreføre arbeidet med utbedring av Kirkheitunnelen tunnelen i Mandal kommune i 2017.
 • Riksvei 41
  Innenfor rammen i 2017 vil det bli gjennomført reguleringsplanlegging av ny vei til Kjevik, Kristiansand kommune i Vest-Agder.
 • Vederlag til OPS-prosjekter
  E39 Lyngdal – Flekkefjord i Vest-Agder ble satt i drift i august 2006, samtidig som strekningen Handeland – Feda ble åpnet for trafikk. Kontrakten løper fram til 2031. For 2017 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 157 millioner kroner, som finansieres med statlige midler.
 • E18 Grimstad – Kristiansand i Aust-Agder og Vest-Agder ble satt i drift i august 2009, samtidig som strekningen ble åpnet for trafikk. Kontrakten løper fram til 2034. For 2017 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 343 millioner kroner som forutsettes finansiert med 213 millioner kroner i statlige midler og 130 millioner kroner i bompenger.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015 og 2016, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Vest-Agder i 2017 blir med dette 122 millioner kroner og rentekompensasjon på 6 353 000 kroner.
 • Fornying av Sørlandsbanen
  Regjeringen foreslår om lag 250 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Sørlandsbanen i 2017. Det pågår et omfattende arbeid med å fornye kontaktledningsanleggene. I 2017 settes det av om lag 150 millioner kroner til fornying på parsellen Egersund-Sira. I tillegg gjennomføres det sporfornying og forberedelser til ballastrensing på Sørlandsbanen/Jærbanen i 2017.

  Regjeringen foreslår også 21 millioner kroner til å bygge nytt kontaktledningsanlegg på Sørlandsbanen på strekningen Sira-Krossen. Det nye kontaktledningsanlegget gir høyere overføringskapasitet, og legger til rette for økt togtrafikk og mer energikrevende tog. Det legges opp til byggestart i 2017 byggestart med sikte på ferdigstilling i 2021.
 • Belønningsordning for bedre kollektivtransport i byområder
  Regjeringen foreslår i alt 939,7 millioner kroner til belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.
  Staten har belønningsavtale med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 350 millioner kroner.
 • Kristiansand kan søke om ny belønningsavtale fra 2017. Det vil ikke inngås noen ny belønningsavtale med Kristiansand før etter at sluttrapportering for gjeldende avtale foreligger.
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.
 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Vest-Agder kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner, som følge av nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 330 sjøfolk i Vest-Agder omfattet av tilskuddsordningen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge lån til nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus i Kristiansand med 80 millioner kroner i 2017 og en låneramme på 567 millioner kroner tilsvarende 70 prosent av forventet prosjektkostnad, som utbetales i perioden 2017–2020.
 • Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 100 millioner kroner til forsering av vedlikeholdstiltak i helseforetakene, som et ledd i en samlet tiltakspakke for økt sysselsetting. Hensikten er å bidra til økt aktivitet i områdene på Sør- og Vestlandet der arbeidsledigheten har økt mest. Midlene foreslås fordelt med 15 mill. kroner til Helse Sør-Øst (for å treffe agderfylkene), 70 mill. kroner til Helse Vest og 15 mill. kroner til Helse Midt-Norge.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til videre prosjektering av nytt fengsel i Agder, med avdelinger i Mandal og Froland.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko. 100 millioner kroner skal gå til å forsere kartleggings- og sikringstiltak som ett av flere tiltak for å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting. Foreløpig oversikt viser at kartleggings- og sikringstiltak i Vest-Agder vil bli prioritert i 2017, herunder tiltak i Kristiansand og Kvinesdal. Videre vil kartlegging og detaljutredning av kvikkleiresoner med tanke på avklaring av sikringsbehov vil bli prioritert.
 • Regjeringen foreslår å videreføre deler av omstillingsmidlene til de regionale forskningsfondene i særskilte områder på Sør- og Vestlandet. Fondsregion Agders andel av midlene utgjør om lag 2,2 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår en ny ungdomsinnsats som fra 2017 skal gi et arbeidsrettet tilbud til arbeidssøkere under 30 år som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Satsingen vil gjelde hele landet og vil iverksettes først på Sør- og Vestlandet. Innsatsen erstatter dagens ungdomsgarantier og innebærer en klarere og mer entydig prioritering av unge.
  Hovedinnsatsen vil være en planlagt og individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten supplert med bruk av opplæringstiltak. Den nye ungdomsinnsatsen skal forhindre at unge blir gående passive, og skal motivere til jobbsøking, gi økt jobbsøkerkompetanse og raskt få ledige unge over i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet.
 • Regjeringen foreslår å videreføre støtten til pilotprosjektet Standard for likestilt arbeidsliv med én million kroner i 2017. Prosjektet er en oppfølging av likestillingsmeldingen, Meld. St. 7 (2015-2016), og gjelder likestillings- og mangfoldssertifisering av virksomheter i Aust- og Vest-Agder.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner til forsøksprosjektet Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Prosjektet er et samarbeid mellom barneverntjenesten i Kristiansandsregionen, avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Kristiansand kommune er vertskommune for et barnevernssamarbeid med kommunene Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen.Prosjektet skal utvides til også å omfatte kommunene i vertskommunesamarbeidet. Prosjektperioden er utvidet til 2019. Målet med prosjektet er å gi et koordinert tilbud til barn og unge og familiene deres i en akuttsituasjon, redusere behovet for akuttplasseringer og innlegginger på institusjon og sikre koordinert oppfølging etter akuttfasen. Målet er å gjøre erfaringene fra forsøket tilgjengelig for alle kommuner i Norge, slik at også andre kommuner kan vurdere sin organisering av tjenesteapparatet i lys av erfaringene fra dette forsøket.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner på søk etter potensielle blindgjengere i Marka skytefelt og Gimlemoen skytefelt.
 • Vest-Agder fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 25 millioner kronertil regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (5 millioner kroner).
 • Det er varslet at kompensasjonsordningen for kommuner som har økt arbeidsgiveravgift sammenlignet med 2003, trappes ned. Nå avsluttes ordningen. Næringslivet vil da være kompensert gjennom en periode på 14 år, og har hatt god tid til å tilpasse seg avgiftsnivået.

Anslag på vekst i frie inntekter  

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2016 til 2017 er anslått til 2,6 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2016. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2016 med 3,8 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2017 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2016. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2017 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2015. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2016. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2016 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2017 anslått til 0,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2017 på 2,5 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2016–2017), Grønt hefte for 2017 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Regjeringen foreslår et tilskudd til kommunene på Sør- og Vestlandet på 650 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av veg, bygg og anlegg i 2017. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunenes inntekter og er fordelt til kommuner i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet for landet. 250 mill. kroner vil bli vurdert på nyåret når en ser utviklingen i arbeidsledigheten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2016 | Skriv ut siden