I arbeidet med å følge opp Regionplan Agder 2020 er det etablert en faggruppe for utdanning. Den skal ha fokus på det sammenhengende utdanningsløpet fra barnehage til og med videregående skole. Under et møte i Sørlandsrådet 10. november redegjorde faggruppens leder Svein Hansen, til daglig kommunalsjef i Flekkefjord kommune, for gruppens virksomhet: hvor en står i forhold til målsettingene i dag og hvordan en i landsdelen skal jobbe koordinert videre. I høst er det utformet et strategisk notat med anbefalte tiltak for det kommende to årene. Etter at dette notatet nå er behandlet i Sørlandsrådet vil det senere denne måneden bli satt på dagsorden i et faggruppemøte og deretter i et utdanningsmøte som Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal avholde i begynnelsen av desember. -Forhåpentligvis ender dette opp i en enighet om felles fokus for arbeidet de neste to årene, uttrykte Hansen.

Hansen pekte på at utfordringsbildet knyttet til levekår på Agder og regionens lave utdanningsnivå gir grunn til bekymring. Samtidig fastslo han at Regionplan 2020 gir store muligheter for samhandling, men at det er viktig å få kommuner, fylkeskommuner og andre sentrale aktører til å jobbe langsiktig og kunnskapsbasert mot felles mål.

-Det er behov for på enhetsnivå, kommunenivå, fylkeskommunenivå og universitetsnivå å sette noen klare mål for kvaliteten i opplæringen på Agder. Målene må være gjennomgående for alle nivåer i utdanningssektoren og de skal ha betydning for opplæringen ved den enkelte barnehage, skole og for det enkelte barn, elev og student. For hvert mål bør det presenteres et felles sett med indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt enhetene og kommunene har kommet i å nå målene. Målsettingene skal gi klare signaler om hvilke aspekter ved opplæringen som bør prioriteres. Her er arbeidet helt fra barnehage til universitet viktig, understreket Hansen.

Han viste også til at det i flere år fremover vil det være en ekstraordinær situasjon med hensyn til mottak av flyktninger og asylsøkere i kommunene. Dette får betydning for hele utdannings- og opplæringsløpet og spesielt for samordningen mellom de ulike tjenestene som er involvert.

Det ble i møtet også poengtert viktigheten av å ha økt fokus på relasjonsledelse, læringsledelse og implementeringskompetanse. Tydelig ledelse og strategisk kompetanseheving både på barnehage- og skoleeiernivå og på virksomhetsnivå er viktig for at regionen skal kunne nå sine målsetninger innenfor opplæringssektoren.

Les strategisk notat her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2016 | Skriv ut siden