Kristiansand kommune har søkt fylkeskommunen om et tilskudd på 400 000 kroner til gjennomføring av mulighetsstudier/parallelloppdrag "Fremtidens byutviklingsgrep" og "Fremtidens arealbruk og mobilitet". Fylkesutvalget fatter endelig beslutning 29. november. Da søknaden ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag gikk hovedutvalget inn for at søknaden imøtekommes. Det knyttes forutsetninger til finansieringsstøtten.

Fylkeskommunen skal gis anledning til å delta i prosessen med utarbeidelse av mulighetsstudiene/parallelloppdragene. Videre skal fylkeskommunen gis tilgang til materialet til bruk i undervisning og seminarer.

Bakgrunnen for søknaden er at Kristiansand kommune har meldt oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier. Hovedutfordringene kommunen har i planperioden og frem mot 2041 er knyttet til byvekst, eldrebølge, omstilling i næringslivet og krav til kompakt og klimavennlig byutvikling. I den forbindelse vil kommunen utlyse mulighetsstudier som parallelloppdrag for å få innspill på hvordan kommunen bør utvikle seg, i første omgang til 2041, men også lengre frem. Tema for oppdragene er "Fremtidens byutviklingsgrep" og "Fremtidens arealbruk og mobilitet".

Året 2041 er for øvrig et spesielt år for Kristiansand. Da er det 400 år siden Kong Christian Quart grunnla byen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2016 | Skriv ut siden