Vest-Agder fylkeskommune har forvaltningsansvar for 170 fredede enkeltbygninger og anlegg fra nyere tid. Det dreier seg først og fremst om boligeiendommer, gårdsanlegg, fyrstasjoner, forsvarsinstallasjoner og industrianlegg. l samarbeid med kommunene forvaltes betydelige kulturminneinteresser i form av sammenhengende trehusbebyggelser som er regulert til bevaring. Det gjelder blant annet større sentrumsområder i byene og uthavnene.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft skriver i sitt forslag til årsbudsjett at i 2017 fortsetter arbeidet med å styrke vern og vedlikehold av fredede og museale anlegg. Det innebærer fortsatt økt fokus på Vest-Agder-museets store bygningsmasse, der det er et betydelig etterslep når det gjelder vedlikehold.

I regionen er det behov for nettverksbygging, samt opplæring og kursing av håndverkere innenfor antikvarisk restaurering. Fylkeskommunen setter rådgivning og praktisk bygningsvern i fokus. Fylkeskommunen vil gjennom Byggeskikksenteret i Flekkefjord, og i samarbeid med Vest-Agder-museet, arbeide for å utvikle kompetansen innenfor praktisk bygningsvern, ved blant annet håndverkerkafé, kursing av håndverkere og formidling via Den kulturelleskolesekken.

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsmidler fra Riksantikvaren til fredede bygninger i privat eie. Midlene varierer fra år til år, og fordeles etter søknad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. november 2016 | Skriv ut siden