Fylkesutvalget gikk i dag, med åtte mot tre stemmer, inn for at Vest-Agder fylkesting skal søke Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1. januar 2020. Avtalen som forhandlingsutvalgets flertall redegjør for i utredningen «En ny region Agder?» skal legges til grunn for dette. Vedtaket forutsetter et sammenfallende vedtak i Aust-Agder fylkesting. AP stemte imot en sammenslåing. Fylkestinget behandler saken 14. desember.

Forhandlingsutvalget, som har bestått av fylkesordførerne, fylkesvaraordførerne og opposisjonslederne fra begge fylkene la 3. oktober frem utredningen «En ny region Agder?». Her blir det redegjort for forhold knyttet til blant annet. regionens tjenestetilbud, økonomi, politiske system og administrative forhold. Flertallet anbefaler at det etableres en ny region Agder fra 1.1.2020. Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så mange statlige etater og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder. Det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2016 | Skriv ut siden