-De siste årene har lært oss at omstillinger, endringer og nye utfordringer kan komme brått på. Fallet i oljeprisen og økt tilstrømming av flykninger ga Agder nye utfordringer. Basert på regionplanens hovedsatsinger og regjeringens forventninger til regional planlegging vedtok derfor fylkestinget i juni to hovedprioriteringer: Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunnet og økt innsats for å kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidslivet. For at vi skal øke innsatsen på disse områdene er det nødvendig med omprioritering av tilgjengelige ressurser og bevisst prioritering av nye investeringstiltak, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft om budsjettforslaget for neste år og økonomiplanen for de kommende fire årene for Vest-Agder fylkeskommune, som hun offentliggjorde tirsdag 8. november.

Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2017 er på totalt 2,7 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 2,3 milliarder kroner, mens 424 millioner kroner er foreslått satt av til investeringer.

I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende:

Videreføring av arbeidet med Regionplan Agder 2020, med spesiell vekt på de to hovedprioriteringene fra strategisaken:

-Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunnet
-Kvalifisering av ungdom og innvandrere til arbeidslivet

  • Tilskuddet til kollektivtrafikken er økt i tråd med pris- og lønnsvekst. Det er satt av 5 millioner kroner i tilskudd til ny busstasjon i Kristiansand.

  • Innenfor investeringer i skolebygg holdes fokus på skolebruksplanen og planlagte miljø- og klimatiltak.

  • Investeringsbudsjettet for samferdsel er svært høyt i hele økonomiplanperioden. Investeringen i nytt bussanlegg i Kristiansand utgjør en stor del av dette i 2017. Investeringsnivået på fylkesvei er også meget høyt, med mange store enkeltprosjekter.

  • Budsjettet er styrket med 15 millioner kroner for å ivareta behovet for opplæring av minoritetsspråklige. I tillegg er det lagt inn økninger i forbindelse med utvidet opplæringsrett for innvandrere, fagopplæring i skole og prøvenemnder. Prosjektet med formidlingskoordinatorer i videregående skoler er gjort til et permanent tiltak.

  • Driftsnivået i tannhelsetjenesten videreføres, og planmessig arbeid gjør at det i 2017 er mulig å ta ut en effektiviseringsgevinst.

  • Arbeidet med digitalisering av fylkeskommunens tjenester og arbeidsprosesser forsetter med økt kraft.

  • Fylkeskommunen er restriktiv ved erstatning av vakante stillinger sentraladministrasjonen, og sykepengerefusjoner samles i en sentral pott.

  • Et relativt høyt nivå på driftsfinansiering av investeringer bli videreført.

  • De høye investeringene i økonomiplan-perioden medfører økte renter, avdrag og avsetninger. Dette gjør det nødvendig å redusere ordinært driftsnivå, og det er lagt inn en forutsetning om effektivisering i 2018 (8 millioner kroner), 2019 (15 millioner kroner) og 2020 (26 millioner kroner).

 

Du kan lese hele budsjettdokumentet her.
Du kan lese power-point presentasjonen her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2016 | Skriv ut siden