Turvei på Helgøya, Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen

Foto: Pål Alfred Larsen

Fylkeskommunen skal være en pådriver for å samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket. Å styrke folkehelsen krever en organisert samfunnsinnsats der mange sektorer og fagfelt må bidra inn. Det skal i 2016–2017 utarbeides en ny tverrfaglig folkehelsestrategi for Agder som skal peke ut overordnede folkehelsemål. Fylkesutvalget ga 8. november sin tilslutning til arbeidet med folkehelsestrategi for Agder for årene 2018 til 2025 blir startet. Sluttbehandlingen av strategien skal etter planen skje i fylkestingene i desember 2017. De to fylkeskommunene dekker i fellesskap 500 000 kroner til gjennomføring av strategiutarbeidingen. Som en del av kunnskapsgrunnlaget for denne strategien må det gjøres analyser av tallmaterialet fra Folkehelseundersøkelsen – helse og trivsel 2015.

Både resultater fra folkehelseundersøkelsen og Ung i Agder 2016, vil være viktig arbeid å bygge videre på når fylkeskommunen skal utarbeide et helhetlig oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Fylkeskommunen vil i løpet av 2017 arrangere folkehelsedager i samarbeid med relevante aktører. Målet er å skape mer bevissthet rundt folkehelse og de mange aspektene som påvirker helsen vår sosialt, fysisk, psykisk og økonomisk. Arrangementet vil være en felles arena på tvers av faglighet og kompetanser og vil bidra til en mer helhetlig tilnærming til folkehelsearbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2016 | Skriv ut siden