De aller fleste ungdommer i Agder har det godt i hverdagen og lever sunne, aktive liv. De trives på skolen og i nærmiljøet sitt, har tette bånd til foreldrene sine, bruker lite rusmidler og har stor tro på egen fremtid. Dette viser undersøkelsen «Ung i Agder 2016».

Mange jenter har psykiske plager

Selv om de fleste ungdommene i Agder har det bra, viser også undersøkelsen at endel ungdom er plaget av ulike psykiske helseplager. Jentene er mer plaget enn guttene, og mest utbredt er typiske stress-symptomer. Omtrent halvparten av jentene oppgir at de har bekymret seg mye om ting i løpet av den siste uken, mens 20 prosent av guttene har opplevd det samme.En av fire jenter svarer at de ofte er skuffet over seg selv. Samtidig svarer rundt 20 prosent av ungdommene i Agder at de er plaget av ensomhet, og dette ser også ut til å gjelde langt flere jenter enn gutter. Generelt ser vi at andelen som er plaget med ulike psykiske plager øker for hvert klassetrinn. Ungdommer fra familier med lav sosioøkonomisk status er oftere plaget av ulike psykiske helseplager, og er generelt mindre fornøyde med helsa si, sammenlignet med ungdom fra mer ressurssterke familier.

-Undersøkelsen viser viktigheten av at skolene har fokus på barn og unges psykiske helse, sier utdanningssjef Bernt Skutlaberg i Aust-Agder fylkeskommune.Skutlaberg utdyper: -Fokus på relasjonsbygging på alle plan i skolemiljøet er avgjørende. Her som ellers i skolen er tidlig innsats god innsats. Skoler verken kan eller skal jobbe med behandling, men lærere, rådgivere, skoleledere og andre ansatte må settes i stand til å gjenkjenne faresignaler og vite når helseapparatet bør kobles inn. Skolehelsetjenesten må også styrkes både i omfang og kompetanse.

Nesten to av tre vil ta høyere utdanning

Samtidig som de aller fleste trives på skolen, svarer en av fem at de ofte gruer seg til å gå på skolen. 32 prosent av elevene på VG1 har hatt tanker om å slutte på skolen dette året, noe flere jenter enn gutter. Likevel oppgir ni av ti ungdommer at de tror de kommer til å gjennomføre videregående utdanning.

63 prosent av ungdommene i Agder har planer om å ta utdanning på universitet eller høgskole, et tall som er likt landsgjennomsnittet. Det er langt flere jenter (70 prosent) enn gutter (55 prosent) som har planer om høyere utdanning.

-Undersøkelsen gir oss verdifull informasjon når vi jobber med kvalitet i skolen og hvordan sørge for at unge føler seg inkludert, utfordret og sett, sier Arly Hauge, utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune. 

Mye fritid foran skjermen

Hjemmet er en viktig arena for ungdommenes fritid, og mye tid går med til ulike skjermaktiviteter. Blant elever på 10. trinn og VG1 svarer godt over halvparten at de bruker tre timer eller mer på skjermaktiviteter utenom skoletid hver dag. 11 prosent bruker mer enn seks timer utenom skoletiden på aktiviteter foran skjerm hver dag. Blant gutter er det vanligst å bruke mye tid på å spille

dataspill/TV-spill, mens jentene bruker mye tid på sosiale medier. Hele 33 prosent av jentene bruker mer enn tre timer hver dag på sosiale medier, mens 13 prosent av guttene bruker like mye tid på dette.

Røyking er helt ut

Det er nesten ingen ungdommer som røyker regelmessig lenger, men langt flere som oppgir at de snuser. 13 prosent av elevene i videregående skole snuser ukentlig eller oftere. Antallet som drikker alkohol jevnlig øker for hvert klassetrinn, og særlig i overgangen fra ungdomsskole til videregående. 17 prosent av elevene på VG1 svarer at de drikker alkohol månedlig eller oftere. Undersøkelsen viser at ungdommene som får lov å drikke alkohol av foreldrene sine, drikker langt oftere enn de som ikke får lov å drikke alkohol. Dette gjelder særlig blant de eldste ungdommene.

-Dette tyder på at foreldrenes holdninger ikke får mindre betydning etterhvert som ungdommene blir eldre, snarere tvert imot, sier Anne-Cathrine Utsigt, leder av Kompetansesenter rus - region sør

Foreldrenes regler rundt alkoholbruk ser ut til å variere en del mellom kommunene i Agder.

Om undersøkelsen

Ungdata-undersøkelsen «Ung i Agder 2016» ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Agder våren 2016. Til sammen svarte nesten 14 000 ungdommer på undersøkelsen. Dette utgjør 90 prosent av ungdomsskoleelevene og 80 prosent av elevene i første trinn på videregående i de to fylkene. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse med mer. Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i Agder, Aust-Agder Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune, KoRus-Sør, Universitetet i Agder og NOVA.

Kontaktpersoner:

Spesialkonsulent Asle Bentsen fra Kompetansesenter rus-region sør

Mobil: 916 97 561

E-post:Asle.Bentsen@borgestadklinikken.no

 

Rådgiver statistikk og analyse Børje Michaelsen fra Vest-Agder fylkeskommune / Aust-Agder fylkeskommune:

Mobil: 932 42 783

E-post: borje.michaelsen@vaf.no

 

Kommunikasjonsrådgiver Cheryl Macdonald i Vest-Agder fylkeskommune

Mobil: 982 48 507

E-post: cmd@vaf.no

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. november 2016 | Skriv ut siden