Et viktig tiltak for å nå målet om lavutslippssamfunnet, er å redusere transportbehovet. Det er i den forbindelse viktig å legge til rette for fortetting og for at byer og tettsteder kan tilby et godt og variert tilbud innen handel, kultur og service, skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft i sitt forslag til budsjett for fylkeskommunen for 2017.

Høyere utnyttelse av byer og tettsteder gir også utfordringer når det gjelder ivaretakelse av bokvalitet og stiller høyere krav til kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av arealplaner. For å bidra til en best mulig by- og tettstedsutvikling vil fylkeskommunen bistå kommunene faglig og økonomisk i forbindelse med utarbeidelse av mulighetsstudier, byromsanalyser, grøntstrukturanalyser, visualisering av plankonsepter og seminarer.

Fylkeskommunen vil i 2017 videreføre arbeidet knyttet til de historiske byene Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand. Strategien tar for seg hvordan byene kan utvikles og skape ny aktivitet uten at særpreget reduseres.

Fylkeskommunen vil gjennom nært samarbeid med bykommunene bidra med økonomiske og faglige ressurser til kulturhistoriske stedsanalyser, mulighetsstudier, arkitektkonkurranser og seminarer. Det legges opp til et nært samarbeid med andre relevante fagmiljøer i fylkeskommunen.

Samarbeid med Kristiansand kommune vektlegges. Fylkeskommunen vil bidra i utvikling av byen til et godt landsdelssenter for hele regionen. Utvikling av Kvadraturen og Vestre havn er spesielt viktig i denne sammenheng. Fylkeskommunen er opptatt av å koble universitetet og Kvadraturen bedre sammen og sikre at havnen opprettholder sin status som utpekt havn. Fylkeskommunen vil bidra til at det skapes gode møteplasser og at allmennheten sikres tilgang til sjøen, Otra, Tovdalselva og markaområdene.

Kristiansand Havn

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2016 | Skriv ut siden