Statens vegvesen har beregnet at det er flere millioner kroner igjen av restmidler etter ferdigstillelse og avslutning av skredsikringsprosjektet i Haughomfjellet/Bjørkåstunnelen på fylkesvei 42 i Sirdal. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nå vedtatt at restmidlene kan overføres til investeringsbudsjettet for skredsikringstiltak. Dette for å finansiere skredsikringsprosjekter på fylkesvei 455 Stredefjellet og Synsodden i Marnardal.

I en regional skredsikringsrapport for Region sør er fylkesvei 455 Stredefjellet det punktet på fylkesveier i Vest-Agder som har høyest skredfaktor. Denne beregnes på bakgrunn av en regnemodell der trafikkmengde, skredfarefaktor, omkjøringsfaktor, stengningsfrekvensfaktor, skredfare-stengningsfaktor og naboskredfaktor kombineres. Skredsikringstiltaket i Stredefjellet er også et prioritert tiltak under programområdet for skredsikring i Handlingsprogram for fylkesvei med ti millioner kroner i 2017.

Prosjektet innebærer at veien må fylles ut i Manflåvannet for å unngå at is og stein raser ned i veibanen. Ved spesielle værforhold må veien stenges flere ganger i døgnet for å vedlikeholde fjellet. For å unngå dette flyttes nå veien ut i vannet med en kjørebanebredde slik at en fanggrøft kan etableres på innsiden for å ta imot nedfallet. I tillegg vil det bli montert noe fangnett. Prosjektet har en kalkulert kostnad på 25 millioner kroner.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har satt krav om at det ikke kan foregå fylling i vann i april og mai. Dette er et prosjekt som stort sett innebærer fjellsprengning og fylling av masser i vann fra lekter. Det er ønskelig å få prosjektet ut i Doffin for å benytte ledig kapasitet i markedet og om mulig også kombinere det med vinterarbeid.

I tillegg planlegges det også mindre tiltak på Synsodden som også er prioritert i skredsikringsplanen for Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer