-Jeg ble først litt overrasket over at vi havnet på listen over fylker der veistandarden er blitt dårligere. Det sier fylkesordfører Terje Damman. Vest-Agder er et av de fylkene som kom på listen over fylker der veistandarden har blitt dårligere de siste fem årene. Det viser rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: status for riks- og fylkesveier» fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Unyansert av samferdselsministeren

Fordi samferdsel har vært et av satsningsområdene i Vest-Agder over tid, har det gått fremover, men tydeligvis ikke raskt nok. Bildet er dessuten mer nyansert enn det samferdselsministeren gir uttrykk for når han gir fylkeskommunene skyld i dette selv og jeg er sikkert på at det vil vi se når vi studerer rapporten, sier fylkesordfører Terje Damman.

Overtok dårlig vedlikeholdt veier

Da fylkeskommunene i 2010 tok over ansvaret for fylkesveiene var det er betydelig etterslep. Dette ble påpekt den gangen og selv om det er blitt bevilget mer penger fra staten har det ikke vært nok til å ta igjen det forsømte. Dagens budsjettrammer er for lave til at man klarer å stoppe forfallet på fylkesveinettet. Dersom rammene ikke blir styrket ved at det gis økte statlige midler, vil vi måtte vurdere prioriteringene på fylkesveinettet på nytt.

Økt bevilgninger men også økte utgifter

De statlige rammene har økt de siste årene. Vi har samtidig hatt en betydelig kostnadsvekst i kontraktene innenfor drift- og vedlikeholdsområdet. Det har derfor vært utfordrende i forhold til å øke aktivtetsnivået på vegene. Vi har imidlertid klart å prioritere vegbudsjettene og vi har et tilfredsstillende aktivitetsnivå i følge Statens vegvesen på vegdekkene i fylket, sier Damman.

Asfalterer 100 km i året

Etter 2010 har Vest-Agder fylkeskommune i gjennomsnitt brukt ca. 70 mill kr inkl. mva. årlig til  reasfalteringen av fylkesvegnettet i VA. Siden 2010 har det i gjennomsnitt blitt gjort reasfalteringstiltak på om lag 100 km. veg årlig. Dette er en betydelig økning sammenlignet med midler som ble brukt til det tilsvarende vegnettet før 2010.

Fylkesvegnettet i Vest-Agder er på totalt 2070 km, av dette er 1642 km asfaltert. Statens vegvesen kontrollere vegnettet årlig og resultatet er at standarden defineres som tilfredsstillende i forhold til jevnhet og spor.

Klimaskapte problemer

-Vi har også opplevd en del uforutsette veiproblemer som følge av ekstremvær, som vi har måttet løse. Flom som tok Fedabrua og ras som har krevd utstrakt rassikring av veier. Disse tiltakene har vi måttet prioritere foran heving av veistandard, forklarer Damman.

Smarte løsninger og kollektivtrafikk

-Så er vi også opptatt av at samferdselsfeltet er mer enn bare veistandard. Vi jobber godt med areal- og transportplan for Kristiansandregionen og andre samarbeidsprosjekt for å bedre fremkom-melighet men ikke minst sikre en grønnere samferdselssektor. Nå vil vi studerer rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: status for riks- og fylkesveier» fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), med stor interesse og jobbe videre med å få mest igjen for de pengene vi har til disposisjon, til beste for regionen, avslutter Terje Damman.

 

Fakta fra Statens vegvesen angående tilstand asfaltdekker fylkesveger

Jevnhet: Ved utgangen av 2010 hadde 55,4 % av det asfalterte fylkesvegnettet tilfredsstillende standard med tanke på jevnhet, tilsvarende tall ved utgangen av 2016 er 61,7%.

Spor: Ved utgangen av 2010 hadde 86,7 % av det asfalterte fylkesvegnettet tilfredsstillende standard med tanke på spor, tilsvarende tall ved utgangen av 2016 er 93,8 %.

Definisjon tilfredsstillende standard:

Jevnhet: IRI verdi bedre eller lik 3,0 mm/m

Spor: Sporverdi bedre enn 18 mm

av Macdonald, Cheryl, publisert 24. november 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer