Hovedutvalg for kultur og utdanning ønsker, mot stemmene fra Arbeiderpartiets representanter, en videreføring av ordningen med formidlingskoordinatorer på de videregående skolene. De skal ha et særskilt ansvar for tidlig og økt formidling av elever til læreplass. Hovedutvalget legger opp til at en årlig budsjettramme på 2,2 millioner kroner til en videreføring legges inn i fylkeskommunens økonomiplan.

I mai 2014 ble det besluttet å sette i gang en forsøksordning med formidlingskoordinatorer på videregående skoler. Samarbeid skole-arbeidsliv og arbeid for å få flere praksis- og læreplasser var sentralt. Koordinatorene ble gitt et særskilt ansvar for tidlig og økt formidling av elever til læreplass. Satsing på tidlig formidling innebar at andelen elever som fikk tilbud om/ble lovet læreplass før sommerferien skulle økes. Stillingene fikk betegnelsen formidlingskoordinator. Skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram ble tildelt stillingsressurs basert på antall elever og programområder. Forsøksordningen fikk en varighet på to år og budsjettrammen på 4,4 millioner kroner ble fordelt over tre budsjettår med oppstart høst 2015. Prosjektperioden utløper juni 2017.

Arbeidet som formidlingskoordinator er organisert ulikt. Ved noen skoler er stillingen lagt til en person som representerer alle utdanningsprogrammene skolen tilbyr, andre skoler har delt ressursen mellom flere personer. Delstilling som formidlingskoordinator er gitt lærere, avdelingsledere eller rådgivere. Felles for alle er solid kunnskap og erfaring fra fagopplæring, samt evne til samarbeid og nettverksbygging. Formidlingskoordinatoren skal representere skolen og for å lykkes er samarbeid med opplæringskontor og næringsliv sentralt. Koordinatorene har møttes jevnlig til fellesmøter og har deltatt på samlinger med opplæringskontorene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Privatisteksamen Illustrasjon
  av jto, 22.01.18

  Eksamen for privatister og praksiskandidater våren 2018

  Les mer
 • Utdanningsillustrasjon Med Bøker
  av cmd, 14.12.17

  Viderefører dagens ordning for inntak til de videregående skolene

  Les mer
 • Skisseprosjekt Søgne Illustrasjon
  av cmd, 13.12.17

  Søgnetunet øvingsareal for ny videregående skole på Tangvall

  Les mer