Fylkesutvalget besluttet i går, mot stemmene fra H og Frp, at Vest-Agder fylkeskommune vil gi et tilskudd på til sammen en million kroner fordelt over årene 2017 og 2018 til kjøp av Gammeløya i Vestergabet. Kristiansand kommune ønsker å kjøpe øya som har stor kulturhistorisk verdi med en rekke kulturminner på stedet. Tilskuddet fra fylkeskommunen gis under forutsetning av at en eksisterende hytte på øya skal benyttes til friluftslivsformål for allmennheten. Den skal være tilgjengelig for arrangementer og formidlingsprosjekter knyttet til friluftsliv og kulturminner. Et annet vilkår er at øya skal tilrettelegges innen utgangen av 2019 med brygge, stier og vegetasjonsrydding slik at øya kan tas i bruk.

Fylkeskommunen er positiv til å bidra med formidling av kulturminner samt vurdere arkeologiske utgravninger på øya.

Gammeløya er 28 mål stor. Øya er privateid, og er bebygd med fritidsbolig og brygge. Hytta med bruksareal på cirka 100 m2 fremstår som i god stand ut fra alder. Det er innlagt strøm, brønnvann og utetoalett. Eksisterende brygge har plass til en til to båter. Det er flere gresskledde oppholdsområder i nærheten av hytta, og det er går en gammel sti fra hytta til brygga. Øya har opp gjennom historien vært en viktig del av forsvarsanleggene rundt Kristiansand. Det første forsvarsverket på øya ble bygget allerede under Christian 3 helt tilbake til 1555. Trolig har øyas funksjon som en del av Flekkerøy havn vært en medvirkende årsak til etableringen og fremveksten av Kristiansand by. Dette gjør at øya har en spesiell rolle og symbolverdi for Kristiansand.

Øya har potensial for å bli et attraktivt friluftslivsområde. Kommunen har blitt enig med grunneierne om en pris på 10 millioner kroner. Miljødirektoratet har gitt tilsagn om fem millioner kroner til kjøp.

Kommunen jobber for at DNT Sør i samarbeid med ulike frivillige organisasjoner på Flekkerøya, skal påta seg langsiktig driftsansvar for hytta. DNT Sør ønsker å benytte hytta som en kystledhytte. Det vil si turisthytte langs sjøen der alle som ønsker kan leie seg inn for overnatting én eller flere netter. I tillegg ser DNT Sør for seg at øya og hytta kan benyttes til alternative og rimelige ferieaktiviteter for barn og unge, samt at skoleklasser skal kunne ta i bruk øya og hytta i sine undervisningsopplegg.

Kommunen ønsker også å skape et attraktivt og allment tilgjengelig friluftslivsområde der besøkende blant annet kan få informasjon om kulturminnene og øyas historikk.

Kommunen ønsker å tilrettelegge for økt bryggekapasitet og anløpsmuligheter for Badebåten. Det er behov for rydding av vegetasjon, tilrettelegging med turveier og stier, samt skilting av kulturminner. Det er også ønske om arkeologiske utgravningerog etablering av badestrand. Kommunen har pekt på muligheten for at Vest- Agdermuseet kan ta i bruk øya som en del av sitt arbeid med Museumshavn, samt at øya vil kunne innlemmes i et museumsprosjekt der man ser de tre nærliggende anleggene ved Møvig kystfort, Fredriksholm Festning og Gammeløya i sammenheng.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. desember 2016 | Skriv ut siden