Fylkestinget vedtok i dag fylkesrådmann Tine Sundtoft sitt forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for de kommende fire årene med en del påplussinger. Fylkesrådmannens budsjettforslag er basert på to hovedprioriteringer: Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunnet og økt innsats for å kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidslivet. Partiene Høyre. Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre fikk flertall for et fellesforslag. Det vil medføre nær 15 millioner kroner i påplussinger til drift og vel 23 millioner kroner mer til investeringer i fylkeskommunens årsbudsjett for 2017. Mesteparten av påplussingene i forhold til fylkesrådmannens forslag omfatter samferdselstiltak.

Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2017 er på totalt 2,7 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 2,3 milliarder kroner, mens 424 millioner kroner er foreslått satt av til investeringer.

I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende:

Videreføring av arbeidet med Regionplan Agder 2020, med spesiell vekt på de to hovedprioriteringene fra strategisaken:

-Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunnet
-Kvalifisering av ungdom og innvandrere til arbeidslivet

Tilskuddet til kollektivtrafikken er økt i tråd med pris- og lønnsvekst. Det er satt av 5 millioner kroner i tilskudd til ny busstasjon i Kristiansand.

Innenfor investeringer i skolebygg holdes fokus på skolebruksplanen og planlagte miljø- og klimatiltak.

Investeringsbudsjettet for samferdsel er svært høyt i hele økonomiplanperioden. Investeringen i nytt bussanlegg i Kristiansand utgjør en stor del av dette i 2017. Investeringsnivået på fylkesvei er også meget høyt, med mange store enkeltprosjekter.

Budsjettet er styrket med 15 millioner kroner for å ivareta behovet for opplæring av minoritetsspråklige. I tillegg er det lagt inn økninger i forbindelse med utvidet opplæringsrett for innvandrere, fagopplæring i skole og prøvenemnder. Prosjektet med formidlingskoordinatorer i videregående skoler er gjort til et permanent tiltak.

Driftsnivået i tannhelsetjenesten videreføres, og planmessig arbeid gjør at det i 2017 er mulig å ta ut en effektiviseringsgevinst.

Arbeidet med digitalisering av fylkeskommunens tjenester og arbeidsprosesser forsetter med økt kraft.

Fylkeskommunen er restriktiv ved erstatning av vakante stillinger sentraladministrasjonen, og sykepengerefusjoner samles i en sentral pott.

Et relativt høyt nivå på driftsfinansiering av investeringer bli videreført.

De høye investeringene i økonomiplan-perioden medfører økte renter, avdrag og avsetninger. Dette gjør det nødvendig å redusere ordinært driftsnivå, og det er lagt inn en forutsetning om effektivisering i 2018 (8 millioner kroner), 2019 (15 millioner kroner) og 2020 (26 millioner kroner).

 Du kan lese hele budsjettdokumentet her.

Fellesforslaget

På investeringssiden vil partiene bak fellesforslaget ha ti millioner kroner mer til veiinvesteringer, fem millioner kroner mer til fast dekke på grusveier, fem millioner kroner mer til sykkel i sykkelbyene utenom Kristiansand. På driftssiden vil partiene vil partiene ha 7,5 millioner kroner mer til veivedlikehold og trafikksikkerhetstiltak, en million kroner mer til ladestasjoner for el-biler knyttet til innfartsparkering. I tillegg vil de ha økt den udisponerte rammen til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø med tre millioner kroner.

I fellesforslaget ligger det også inne at det skal ansettes et mobbeombud fra 1. juli. Det skal gis en årlig støtte på en halv million kroner til Sjøkurs. Risøbank i Mandal skal få en kvart million kroner i økt årlig støtte og Vest-Agder-museet en tilsvarende økning til bygningsvern. Videre vil de fem partiene av Vest-Agder barne- og ungdomsråd skal motta 100.000 kroner mer hvert år fremover.

På investeringssiden vil partiene at Fagskolen i Kristiansand skal tilføres 750.000 kroner til en maritim simulator og Sirdal videregående 2,5 millioner kroner til en innendørs skytebane og en tredemølle.

Her kan du lese fellesforslaget til budsjettet fra H, KrF, Frp, SP og V.
Her kan du lese fellesforslagets verbalforslag

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2016 | Skriv ut siden