Fylkestinget besluttet i dag, med 25 mot ni stemmer, at Vest-Agder fylkesting skal søke Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1. januar 2020. Avtalen som forhandlingsutvalgets flertall redegjør for i utredningen «En ny region Agder?» skal legges til grunn for dette. AP stemte imot og gikk inn for at Rogaland skal inngå i en region med Agderfylkene.

Vedtaket i Vest-Agder fylkesting, som er sammenfallende med vedtaket i Aust-Agder fylkesting, har følgende ordlyd:

  1. Vest-Agder fylkesting søker Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1. januar 2020. Avtalen forhandlingsutvalgets flertall redegjør for i utredningen «En ny region Agder?» legges til grunn for dette. Vedtaket forutsetter et sammenfallende vedtak i Aust-Agder fylkesting.
  2. Fylkestinget i Vest-Agder legger til grunn at regionreformen i hovedsak blir gjennomført i henhold til de føringene som ligger i stortingsmelding 22.
  3. Vest-Agder fylkesting ber Stortinget åpne opp for at eksisterende fylkesgrenser kan justeres ved ny regioninndeling. Grensekommuner bør få mulighet til å velge regiontilhørighet.
  4. De statlige etatene med oppgaver og funksjoner som er viktige for regional utvikling, har ulik inndeling. Vest-Agder fylkesting ønsker at Stortinget tar en overordnet vurdering av størrelsen på regionalt folkevalgt og statlig nivå slik at disse blir sammenfallende.
  5. Fylkestinget støtter forhandlingsutvalgets uttalelser om å opprettholde et godt tjenestetilbud i hele regionen. Fylkestinget merker seg også flertallets målsettinger om å styrke indre, østre, og vestre deler av Agder, og ber fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder utarbeide konkrete tiltak for å bedre levekår, utdanningsnivå og næringsutvikling i de nevnte distriktene. ​

Forhandlingsutvalget, som har bestått av fylkesordførerne, fylkesvaraordførerne og opposisjonslederne fra begge fylkeskommunene la 3. oktober frem utredningen «En ny region Agder?». Her blir det redegjort for forhold knyttet til blant annet regionens tjenestetilbud, økonomi, politiske system og administrative forhold. Flertallet anbefaler at det etableres en ny region Agder fra 1. januar 2020. Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så mange statlige etater og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder. Det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.

Utredning i pdf-format

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2016 | Skriv ut siden