Fylkesutvalget avga i sist møte Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til Jernbaneverkets forslag til "Landsverneplan for jernbanens kulturminner. Delplan I. Fortid på skinner." Delplanen omfatter museumsjernbanene i landet, deriblant Setesdalsbanen. Vest-Agder fylkeskommune mener det bør sikres tilstrekkelig kapasitet på Setesdalsbanens anlegg på Grovane i Vennesla til å kunne ivareta og sikre relevant materiell mot forfall. Vest-Agder fylkeskommune er positiv til at Setesdalsbanen videreutvikles for på sikt kunne bli et nasjonalt museum for Carl Abraham Pihls smalspor (1067mm sporvidde).

Landsverneplanen er lagt ut til offentlig høring med retningsangivelser for den enkelte banes videre forvaltning og planlegging, herunder at; Setesdalsbanen utredes forlenget med 1,5 km til Nomeland. Det utredes etablert et museum over Carl Abraham Pihls smalspor (1067mm sporvidde) på Grovane stasjon. Banen foreslås på sikt fredet

Jernbaneverket ber om at høringsinstansenes synspunkter vedrørende fremtidig utvikling må leses i et trettiårsperspektiv. Om Setesdalsbanen sies det i planforslaget: «Med 1067 mm-sporets mange avleggere i utlandet har Setesdalsbanen verdi som et referanseanlegg og jernbanehistorisk minnesmerke av internasjonal betydning. Skinnegangen mellom Grovane og Beihølen er blant de eldste vi kjenner til som er i bruk på en jernbane i noe land. På dette grunnlaget har Jernbaneverket inntatt den holdningen at aktiviteten på Setesdalsbanen til enhver tid må avpasses hensynet til bevaringen av kjøreveiens materialautentisitet.

Det er påvist at museet mangler tilfredsstillende lagringsplass for verdifullt materiell fra norske smalsporbaner som venter på restaurering. I en konsulentrapport bestilt av Vest-Agdermuseet   konkluderes det med at det er «påtrengende nødvendig» å utvide dagens vognhall slik at historisk viktig materiell «ikke forvitrer mer enn høyst nødvendig».

Jernbaneverket har i januar 2015 tilskrevet Riksantikvaren og bedt om fredning av banen. Fredningen er ikke en formell del av landsverneplanen, men i høringen beskrives et eventuelt omfang og formål med fredningen. Oppstart av fredning vil bli sendt ut på separat høring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. desember 2016 | Skriv ut siden