Fylkesutvalget behandlet i dag en høringsrapport Sørlandet Sykehus HF hvor det bes om innspill til hvilke akuttfunksjoner Sørlandet sykehus Flekkefjord skal ha fra 2018. De fremtidige akuttfunksjonene til Sørlandet sykehus Flekkefjord skal baseres på Nasjonal helse- og sykehusplan, og innarbeides i sykehusets reviderte utviklingsplan 2030. Høringsrapporten er utarbeidet av en faglig prosjektgruppe. Fylkesutvalget uttrykte i dag at Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av at Sørlandet sykehus Flekkefjord sikrer befolkningens trygghet, og gir gode og nære sykehusfunksjoner. Fylkeskommunen støtter derfor en såkalt modell B i høringsrapporten. Den gir mulighet for å videreføre traumemottak. Modellen vil gi fødetilbud med keisersnitt og akuttkirurgi. Dagens vaktordning for kirurgi videreføres, det vil være en vaktordning for ortopedi frem til klokken 20.00, mens kirurgivakt ivaretar ortopediske pasienter fra klokken 20.00 til 08.00. Dette vil kreve flere ansettelser for å dekke behovet for overleger.

Etter en intern vurdering i sykehusforetakets prosjektgruppen er to modeller. Modell A og Modell B, sendt ut på høring. Begge modellene er basert på en tidligere rapport som fastslår at:

«Flekkefjord skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnkontinuerlig vakt, et bredt spekter av dagkirurgi og polikliniske tjenester, samt et godt utbygd diagnostisk apparat innenfor laboratoriemedisin og radiologi. Fødetilbudet skal videreføres.»

De to modellene som er på høring skiller seg først og fremst ved at Modell A utelukker traumemottak (ulykkesberedskap) i Flekkefjord, mens modell B gir mulighet for å videreføre traumemottak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2017 | Skriv ut siden