– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Samferdselsdepartementet deler i år ut åtte millioner kroner til lokale tiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører. Søknadsfrist er 1. mai.

– I arbeidet mot drepte og skadde i trafikken er det viktig å jobbe sammen, og lokale initiativ er viktige bidrag. Jeg oppfordrer alle som har et godt lokalt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere om å søke, sier Solvik-Olsen.

I vurderingen av søknadene vektlegges:

Om tiltaket vil bidrar til det nasjonale målet om reduksjon av antallet drepte og hardt skadde i trafikken.

De som søker må ha kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.

Det blir lagt vekt på om prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører.

Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert, samt prosjekter som stimulerer til stor grad av egenaktivitet og frivillig arbeid.

Tildelingskriterier
Alle kan søke om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er imidlertid i utgangspunktet ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Den er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter. Konkrete lokale tiltak som bidrar til måloppnåelse for ordningen vil derfor prioriteres.

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500.000 kr.

Søknaden skal som et minstekrav inneholde følgende opplysninger:

Mål for det lokale trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot

Forventede resultater

Framdriftsplan

Finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører.

Ved søknad om tilskudd til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra vegeier.

Søknader som ikke inneholder disse minstekravene vil ikke bli vurdert.

Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.

Les mer om ordningen, og hvordan du kan søke her.

Se hvilke tiltak som ble tildelt midler i 2016.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2017 | Skriv ut siden