Fylkestinget vedtok tirsdag et utkast til rullering av handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2020 for perioden 2017 - 2018. Planen ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner i juni 2010. Planen er overordnet og gir retning på viktige satsingsområder i Agder. Handlingsprogrammet for perioden 2017- 2018 består i hovedsak av prosjekter og tiltak som er i gang og skal videreføres. En ny sentral oppgave i 2017 vil være å forberede rullering av regionplanen mot 2030.

Også fylkestinget i Aust-Agder vedtok forslaget til handlingsprogram 14. februar. Begge fylkestingene vedtok samtidig  to tilleggsforslag. Det ene er at kulturfeltet skal gis en bredere oppmerksomhet i handlingsprogrammet, blant annet arbeidet til frivillige kulturorganisasjoner, bedre tilrettelegging for kulturarbeidsplasser og styrking av kulturformidlingen.  Det andre at arbeidet med bedre levekår og å utjevne sosiale ulikheter må prioriteres enda sterkere i regionplanarbeidet videre.

I plan- og bygningsloven er det fastsatt at en regional plan skal ligge til grunn for regionale organers virksomhet i regionen. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Regionplanen har fem hovedsatsingsområder:

Klima: Høye mål - lave utslipp
Det gode livet: Agder for alle
Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap
Kommunikasjon: De viktige veivalgene
Kultur: Opplevelser for livet

Hovedsatsingsområdene er beskrevet som scenarier som samfunnsbeslutninger skal måles opp mot. Handlingsprogrammet angir tiltak som skal til for å realisere planen. Fylkeskommunene har et overordnet felles ansvar for oppfølging av planen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2017 | Skriv ut siden