Vest-Agder idrettskrets har søkt fylkeskommunen om delfinansiering av en prosjektstilling for å styrke arbeidet med folkehelse, likestilling, og mangfold i idretten. Prosjektet er en videreføring av en satsing som startet andre halvår 2016. I fjor bevilget fylkesrådmannen et tilskudd på 195 000 kroner til prosjektet. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fylkeskommunen vil bidra med 333 250 kroner til stillingen i år.

Vest-Agder idrettskrets mottar årlig økonomisk støtte fra fylkeskommunen utenom dette prosjektet. Idrettskretsen har ikke funnet rom for å dekke inn kostnadene til det aktuelle prosjektet innenfor disse rammene. Et tilskudd til prosjektet vil kun gjelde for 2017. Det vil ikke gi fylkeskommunen varige forpliktelser. Ifølge prosjektets finansieringsplan vil likevel arbeidet bli videreført i 2018, da fullfinansiert av Norges idrettsforbund.

 Prosjektet skal være et verktøy for å nå delmålene i Vest-Agder idrettskrets' handlingsplan for 2016–2018. I hovedtrekk skal prosjektstillingen ivareta følgende arbeidsoppgaver:

- Ivareta idrettens arbeid med flyktninger i fylket
- Ivareta idrettskretsens folkehelsearbeid
- Rekruttere flere kvinner til idretten, herunder stimulere kvinner til å ta lederverv i idretten og å stimulere til aktivitetstiltak spesielt for kvinner med flerkulturell bakgrunn
- Bidra til å nå målsettingene i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015–2027

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2017 | Skriv ut siden