Fylkesutvalget i Vest-Agder sluttet seg denne uken til en fellesuttalelse til Forsvarsministeren fra Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland fylkeskommuner angående nedskjæringer i Heimevernet.

Uttalelsen har følgende ordlyd:

Langtidsplan for forsvarssektoren – Prop. 151 S (2015-2016) ble behandlet av Stortinget høsten 2016. Her sluttet stortingsflertallet seg til forslaget om å endre områdestrukturen i Heimevernet og redusere dagens plantall fra 42 000 mannskaper til 35 000 mannskaper innen 2020.

Forslaget om reduksjon vil særlig ramme Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt (HV-08). Langtidsplanen foreslår en nesten halvering av styrkestrukturen i HV-08 fra dagens 6304 mannskaper til 3498 mannskaper. Den gjenværende styrkestrukturen vil måtte fordeles på kritisk infrastruktur i regionen. Denne infrastrukturen er fordelt på en måte som gjør at Agder-fylkene, Indre Haugaland og Ryfylke i Rogaland vil bli stående uten et tilstedeværende heimevern.

Det er i tillegg vedtatt at all militær virksomhet på Kjevik flyplass legges ned, og at forhåndslager og beredskapsfunksjon for allierte tankfly overføres til Rygge. Kombinert med nedskjæringene i Heimevernet gir dette en situasjon der det ikke vil være reell militær beredskap i Agder, og en sterk svekkelse av beredskapen i Rogaland.

Samtidig sier Langtidsplanen at landmakten skal utredes. Denne prosessen er nå i gang, og Landmaktutredningen forventes å legges frem for Stortinget før sommeren. Landmaktutredningen skal foreslå fremtidig organisering, utrustning og struktur for Hæren og Heimevernet. Utredningen vil belyse viktig informasjon og sette Heimevernets nåværende rolle i totalforsvaret i et helhetlig perspektiv. De pågående omstillings- og nedskjæringsprosessene i Heimevernet skjer dermed i forkant av en utredning som vil gi mange svar på hvordan den militære beredskapen i Rogaland og Agder-fylkene bør være.

Forsvaret trenger tilstedeværelse i hele Norge, også i Sør-Vest Norge. Heimevernets soldater er et viktig bidrag til samfunnssikkerheten gjennom deres beredskap i krigssituasjoner, og bistand i forbindelse med naturkatastrofer, skogbrann, og søkeoperasjoner. Det er helt nødvendig for Agderfylkene og Rogaland å beholde ressurser som opprettholder denne samfunnssikkerheten. Nedskjæringene som nå skjer i Heimevernet, uten at det ligger forslag til en ny organisering som viderefører dagens beredskapsnivå, gir ikke en slik sikkerhet.    

Aust-Agder, Vest-Agder, og Rogaland fylkeskommuner ber derfor forsvarsministeren om at:

  1. Nedskjæringsprosessene i Heimevernet ikke gjennomføres før Landmaktutredningen er politisk behandlet på Stortinget. 

  2. Det defineres hvilke anlegg som regnes som kritisk infrastruktur i Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt, og hvor mye av styrkestrukturen som trengs for å sikre disse. 

  3. Det garanteres for at Heimevernet skal ha lokal tilstedeværelse i resten av Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt.

     

     

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2017 | Skriv ut siden