Da fylkestinget tidligere denne uken ble orientert om en rapportering av Regional plan for Kristiansandsregionen ble det fastslått at strategier og retningslinjer i planen er fulgt opp i kommunene. Det ble samtidig besluttet at arbeidet med revidering av planen blir satt i gang våren 2017. I den sammenheng skal det tas høyde for målet om nullvekst i personbiltrafikken, som er en forutsetning for bymiljøavtalearbeidet i regionen. Regionen består ut over Kristiansand av kommunene: Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Lillesand og Birkenes.

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (ATP planen) ble vedtatt i 2011 i fylkestingene i Aust- og Vest- Agder. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging. Den skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen. Samordning av areal og transportplanleggingen har vært sentralt for planarbeidet.

Det uttrykkes i saken at kommunene til dels har tatt innover seg prinsipper om samordnet areal- og transportplanlegging. Dette er synlig blant annet gjennom utbygging i sentrum tett på kollektivtilbud, og langs regionale kollektivakser. En høy andel av kommunenes planlagte utbygging er innenfor de definerte tettstedsarealene.

I flere sentra i omegnskommunene er det gjennomført mulighetsstudier med løsninger som kan få flere til å benytte seg av kollektivtransport, og med målsetting om en sentrumsutvikling som prioriterer gående og syklende. En videreføring av dette i planer og faktisk gjennomføring vil være gode grep som kan bidra til å støtte opp under en utvikling mot et lavutslippssamfunn.

Det pekes imidlertid også på at selv om det satses sterkt på sentrumsområdene, planlegges og bygges det fortsatt ut bilbaserte boligfelt som bidrar til byspredning. Disse kjennetegnes ved utbygging på "heiene", langt fra eksisterende kollektivtilbud, og i flere tilfeller i et terreng som ikke gjør sykkel/gange til en attraktiv løsning. Flere av feltene, som også ligger inne i Regional plan, vil ikke i nær framtid ha nok befolkningsgrunnlag til å etablere et fullverdig kollektivtilbud. Dette vil bidra til økt bilavhengighet og vil være utfordrende for målet om nullvekst i personbiltrafikken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2017 | Skriv ut siden