-Dette møtet er egentlig en historisk begivenhet. Dette er første gang vi setter oss ned sammen og får et felles bilde av hvor vi står. Vi oppfyller dermed suksesskriteriet nummer en for gjennomføring av regionplanen. Det viktigste grepet i planen er økt samhandling- fordi det bare er gjennom fellesskap vi kan nå ambisiøse mål, sa fylkesordfører Terje Damman, da han 2. februar, som leder av Sørlandsrådet, åpnet et bredt anlagt dialogmøte på Kvinesdal Hotell Utsikten mellom Sørlandsrådet og styret ved Universitetet i Agder.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft understreket innledningsvis at det regionale samarbeidet knyttet til Regionplan Agder 2020, som startet i 2010, har bidratt til at flere er blitt bevisste på at landsdelen oppnår mer når en går sammen om felles mål og enes om prioriteringer. Hun pekte på konkrete resultater av godt samarbeid, som blant annet realisering av Universitetet i Agder, Kilden teater- og konserthus, motorvei mellom Kristiansand og Grimstad samt målrettet arbeid for å redusere frafall i videregående opplæring. -Hele regionen er blitt flinkere til å dele og til å jobbe sammen. Nå skal vi løfte blikket frem mot 2030, fastslo Sundtoft.

-UiAs nye strategi og visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, som kjennetegnes av samarbeidskultur. Universitet skal være utadvendt. Vi ønsker å utvide formidlingsoppdraget gjennom nye former for samarbeid med dere som er i regionen, sa rektor Frank Reichert.

Under møtet ble det tatt til orde for å få etablert et samskapingsråd. Dette rådet tar utgangspunkt i Råd for samarbeid med arbeidslivet som UiA har hatt sammen med Høgskolen i Telemark. Med ny strategi som gir klare føringer for økt dialog med regionen og med visjonen om Samskaping av ny kunnskap er det ønskelig å få denne tenkningen inn i det nye rådet- samskapingsrådet. Det ble konkludert at det vil bli sett på muligheten for å få dette til og at et slikt råd, ledet av UiA, kan avholde møte en gang hvert halvår. Videre ble det rettet søkelys på fire temaområder som det var enighet om å prioritere videre i det regionale samarbeidet.

Prioritet en omfatter E-helse og velferdsteknologi.  UiA er i ferd med å etablere både en regional og nasjonal arena for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorg. Offentlige og private virksomheter, forskere og brukere skal gå sammen om å skape nye, innovative og fremtidsrettede løsninger, med mål om å oppnå en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt. Kommunene i Agder er langt fremme med å ta i bruk nye løsninger innen velferdsteknologi. Flere av medlemmene i Sørlandsrådet pekte på at et enda bedre samarbeid omkring nye e-helseøsninger er viktig.

Prioritet to gjelder distriktsvennlige utdanninger. Flere representanter fra regionrådene og kommunene uttrykte behov og ønsker om et bredere samarbeid med universitetet om desentraliserte studier. Rektor Frank Reichert uttrykte at universitetet må sette distriktsvennlig utdanning høyere opp på prioriteringslisten.

Prioritet tre gjelder samarbeid om å utvikle sentre for forskning, innovasjon og utvikling, mens prioritet fire omhandler næringsutvikling basert på kraftoverskudd.  

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2017 | Skriv ut siden