Fylkesutvalget hadde tirsdag på dagsorden to tema som blir karakterisert som de viktigste megatrendene når det gjelder fremtidig verdiskaping – det grønne skiftet og økt digitalisering. Det ble fremhevet at landsdelen har to store globale fortrinn. Agder er verdens største fornybare kraftknutepunkt, og har samtidig industriell kompetanse i verdensklasse innenfor klyngene Eyde og Node. Fylkesutvalget mener at fire satsinger, bygd på regionens globale fortrinn, vil være spesielt viktig for ny grønn vekst i Agder. Disse er: utvikling av klyngene, ny kraftforedlende industri, grønne datasentre og kraftutveksling. Fylkesutvalget mener at dersom regionen skal lykkes med disse satsingene forutsetter det et nært og bredt samarbeid mellom landsdelens næringsaktører.

Når det gjelder det grønne skiftet vil det bli stadig viktigere at en klarer å produsere industrielle varer på en mer klimavennlig måte. Den regionen som klarer å omstille sin industri/næringsliv til en mer bærekraftig produksjon vil være en region med store muligheter for grønn vekst.

Verden blir stadig mer digitalisert. Mengden av digitale data i verden dobles hver 18. måned. I 2020 vil 50 milliarder "dingser" være koblet mot internett og den virtuelle skyen. Bare de siste ti årene har den digitale datatrafikken økt eksponentielt. Det vil derfor være avgjørende for en region og dets næringsliv å omstille seg til den digitale fremtiden.

Fremtiden er altså både grønn og digital. I 2020 vil Norge ha et fornybart kraftoverskudd på 13-14 TWh. Over halvparten av dette rekordstore overskuddet vil komme på Sørlandet. Samtidig bygges nye strømkabler som vil koble landsdelen til de store nye vindkraftanleggene i Vest-Europa. Agder har derfor gjennom en kombinasjon av sin beliggenhet, infrastruktur og vannkraftproduksjon en unik global fornybar kraftposisjon. Samlet gjør dette at Agder kan kalle seg verdens største fornybare kraftknutepunkt. Ingen andre steder globalt er det, og vil det være, en så god og sikker tilgang på rimelig fornybar kraft.

Innenfor visse industrielle områder har Agder i dag en verdensledende kompetanse. Dette gjelder i særlig grad innenfor ulike typer prosessindustri (NCE Eyde) og innenfor offshore og maritim sektor (GCE Node). Agder er i dag Norges største eksportregionen (SSB) på grunn av verdiene bedriftene i disse to klyngene produserer. Et tegn på at den regionale industrien er verdensledende er at disse i stor grad er eid av store internasjonale industrikonsern.

Sørlandets posisjon som verdens største fornybare kraftknutepunkt, vil åpne for nye muligheter for grønn vekst. EUs satsing på uregulert fornybarkraft, nye fornybarmål, samt etableringen av en ny energiunion plasserer landsdelen sentralt i den viktigste energi- og klimaprosessen som i dag skjer globalt. Det vil derfor være viktig at regionen aktivt deltar i denne prosessen på en måte som kan åpne for ny grønn vekst regionalt. Dette gjelder i forhold til produksjon, lagring, distribusjon og foredling av fornybare kraftressurser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2017 | Skriv ut siden