Det er i dag strenge regler for både kommunevåpen, fylkesvåpen og bruk av flagg på kommunale og fylkeskommunale bygninger. Etter dagens regelverk må utkast til våpen kontrolleres av Arkivverket og godkjennes av Kongen i statsråd. Som et ledd i arbeidet for styrket lokaldemokrati og enklere regelverk foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å oppheve denne statlige godkjenningsordningen. I høringsnotatet foreslår departementet at kompetansen til å fastsette slike våpen og flagg legges til det enkelte kommunestyret eller fylkestinget.

Endringene i regelverket vil få en direkte konsekvens for en sammenslåing av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Region Agder vil selv kunne utvikle eget våpen og flagg. Sammenslåingen finner sted samtidig med innføring av ny kommunelov som etter planen vil være på plass høsten 2019. Fylkesrådmann Tine Sundtoft skriver i en orienteringssak til fylkesutvalget at hun mener det ikke er behov for at regler om kommunevåpen må tre i kraft før den tid.

Departementet viser også til at fastsettelse av våpen etter gjeldende praksis, normalt utsettes til etter sammenslåingen og ikke inngår i samme resolusjon som sammenslåingen. Fylkesrådmannen mener det er fornuftig å utsette formell fastsetting av nytt fylkeskommunevåpen til etter sammenslåingen.

Fylkesrådmannen legger opp til at føringene tas inn i prosessen med sammenslåing av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Utforming av nytt fylkeskommunevåpen kan avvente til den endelige sammenslåingen finner sted i januar 2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2017 | Skriv ut siden