Det har vært rettet sterkt søkelys lokalt i Vennesla på utfordringer på fylkesvei 454 mellom Smååsane sentralt i Vennesla og Skarpengland. Fylkeskommunen har bestilt en strekningsvis utredning som skal ligge til grunn for vurdering av mulige tiltak på strekningen. Tilsvarende rapporter er utarbeidet for en rekke veistrekninger i fylket. De danner et godt grunnlag for å prioritere og vurdere tiltak og utbedringer på fylkesveinettet. Hovedutvalg for samferdsel ble onsdag orientert om utredningen uten at det ble tatt stilling til gjennomføring av tiltak.

Rapporten beskriver større og mindre tiltak som kan gjennomføres for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet. Tiltak som er foreslått på den aktuelle strekningen er opprydning og forbedring av kryss og avkjørsler, siktutbedring, fjerning av sidehindre og senkning av bakketopp.

Dersom tiltakene blir gjennomført vil dette samtidig legge til rette for forkjørsregulering av strekningen, forutsatt at Vennesla kommune opparbeider tilstrekkelig parkeringsareal knyttet til skiløypene på Drivenesheia. Kommunen har et sterkt ønske om at veien kan bli forkjørsregulert. Kravet om slikt parkeringsareal er et premiss for å kunne forkjørsregulere strekningen.

Enkelte mindre tiltak vil være mulig å gjennomføre med et noe utvidet drift- og vedlikeholdsarbeid. De øvrige tiltakene må vurderes prioritert gjennom Handlingsprogram for fylkesvei, sammen med øvrige innmeldte behov på fylkesveinettet i Vest-Agder.

Forslag til tiltak vil bli lagt frem for arbeidsgruppen for revisjon av Handlingsprogram for fylkesvei. Dersom tiltak blir prioritert i handlingsprogrammet må det gjennomføres prosjektering for å avklare aktuelt omfang og kostnad knyttet til realisering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mars 2017 | Skriv ut siden