Klima- og miljødepartementet har lagt ut et forslag om oppheving av en forskrift om ferdsel med vannscooter på høring. Opphevingen vil bety at det ikke vil være et nasjonalt fastsatt særregelverk for vannscooter. Dette innebærer at det blir opp til kommunene å forvalte vannscootertrafikken og det vil bli en liberalisering av bruken. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet høringssaken onsdag ble det besluttet at Vest-Agder fylkeskommune anbefaler Klima- og miljødepartementet å følge Miljødirektoratets anbefaling om at hovedprinsippene i dagens regelverk for vannscooter videreføres. Vedtaket ble fattet med seks mot fem stemmer. Mindretallet H og Frp gikk inn for et vedtak hvor vannscootere skal anses som ordinære motordrevne fartøyer og følge reglene for slike.

I høringsuttalelsen uttrykkes det at det kan vurderes om fartsbegrensningen i transportkorridorene ut til områder hvor kjøring er lovlig kan justeres noe. Det kan også vurderes om dagens avstandskrav mot land bør justeres noe.

Hvis Klima- og miljødepartementet opphever vannscooterforskriften mener Vest-Agder fylkeskommune at følgende tiltak bør bli gjennomført:

- Kommunene bør oppfordres til å regulere inn lokale fartsbegrensninger og forbudssoner på sjøen og i vann og vassdrag i nærheten av mye anvendte rekreasjon-, frilufts- og badeområder.
- Forskriftene til verneområder/fuglereservater bør revideres slik at det reguleres inn en forbudssone for vannscootere.
- Ved etablering av vannscooterutleie bør utleier sikre at leier har den nødvendige kunnskapen om bruken av vannscooter og kjennskap til farvannet hvor kjøring vil finne sted.
- Evaluering av vannscooterbruken bør foretas på nytt etter noen flere års virkningstid.

Uavhengig om forskriften oppheves eller ikke mener fylkeskommunen at det bør innføres en registreringsplikt på vannscootere og bli avsatt ekstraordinære ressurser til kontroll.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mars 2017 | Skriv ut siden