Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) skal:

- ivareta en overordnet transport- og arealplanlegging i
regionen og

- forvalte midler for å få et effektivt og miljøvennlig transportsystem,
med et sterkt fokus på målet om nullvekst i personbiltrafikken.

ATP Logo Lang


Bakgrunn for ATP-samarbeidet
Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen (ATP – prosjektet) startet 1.1.2004 i forbindelse med at Samferdselsdepartementet inviterte storbyregionene til et transportforvaltningsforsøksprosjekt med hjemmel i Forsøksloven.

ATP-samarbeidet startet som et prosjekt i 2004 og ble et permanent regionalt samarbeid fra januar 2010. ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet, som fra 1. januar 2018 heter Region Kristiansand.

Samarbeidspartnere er kommunene Iveland, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, samt fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder,  Statens vegvesen Region sør og Agder Kollektivtrafikk.  Formålet er å samarbeide regionalt for å få et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem, der nye tiltak og satsing skulle vurderes mer helhetlig. 

Les samarbeidsavtalen her. 

Administrasjon
ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Sekretariatet innstiller i saker til ATP- utvalget.

Sakene til ATP-utvalget forberedes i et fagråd. Fagrådet skal ha plan-og transportkompetanse og består av Statens vegvesen, Agder Kollektivtrafikk, teknisk direktør i Kristiansand kommune med bisittere, plansjefer/teknisk leder i de andre kommunene, samferdselssjef/planleder i fra fylkeskommunene og andre som fagrådet ønsker å samarbeide med. Se hvem som sitter i fagrådet her. 

Rådmannsutvalget i Region Kristiansand supplert med fylkesrådmennene innstiller, etter forslag fra ATP sekretariatet, til ATP-utvalget i saker som skal sluttbehandles i kommunestyrene og i fylkestingene.

Politisk styring
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene og de to fylkeskommunene er representert. Utvalget består av 17 medlemmer; 6 fra Kristiansand kommune, 5 fra Vest-Agder fylkeskommune og én fra hver av de øvrige kommunene.

ATP utvalget har som mandat å ivareta samarbeidet i Kristiansandsregionen i saker som berører overordnet areal- og transportplanlegging i regionen. ATP utvalget skal gi råd til kommunestyrer og fylkesting innenfor sitt mandat.

Se hvem som sitter i ATP-utvalget her.

ATP har åtte samarbeidsområdet som du kan finne her. 

Bymiljøkonferansen 
Bymiljøkonferansen arrangeres årlig  av Areal-og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, sammen med Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Årets konferanse, for 2019, ble avholdt 25. april 2019.  

Årsrapport ATP 2018
Årsrapporten for 2018 ble godkjent i ATP-utvalget 14. juni 2019. Les hele rapporten her.
Sammendraget fra årsrapporten følger under:

Belønningsavtalen 2017-2019:
Gjeldene belønningsavtale mellom Kristiansandsregionen og staten er på til sammen 300 mill. kr. Avtalen har følgende utbetalingsplan:

2017: 120 mill. kr
2018: 90 mill.  kr
2019: 90 mill. kr

ATP-samarbeidet har fått utbetalt 120 mill. kr i 2017, 90 mill. kr i 2018 og de siste 90 mill. kr ventes utbetalt nå i 2019. Utbetaling fra Samferdselsdepartementet i belønningsavtaleperioden 2017-2019, er foretatt etter at Kristiansandsregionen har innfridd nullvekstmålet i biltrafikken i 2017 og 2018, sammenlignet med 2016.

Biltrafikk:
I perioden 2016-2018 er personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand redusert med 0,5 %. Regionen har dermed oppfylt nullvekstkravet i belønningsavtalen. Rushtrafikken har gått ned med 3,1 % fra 2012 til 2018. Fra 2017 til 2018 gikk rushtrafikken opp med 0,3 %.

Antall elbiler gjennom bomstasjonene har økt kraftig i 2014-2018. Veksten i el-bilandelen forventes å fortsette i årene framover. Dersom man trekker ut alle passeringene av elbiler i bomringen, viser det seg at nedgangen i konvensjonelle biler var 3% i 2017. Fra 2013 til 2018 har nedgangen vært hele 11%. I dagens belønningsavtaler skal all biltrafikk telles med.

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antall elbilpasseringer 0,7 % 2,0 % 4,0 % 6,1 % 9,2 % 11,5 %

 

Busstrafikk:
I 2018 økte antall passasjerreiser på bussene i Kristiansandsregionen med 2,4 % i forhold til året før. I perioden 2013-2018 økte antall passasjerreiser med 16,3 %. 

Totalt var det 9,4 mill. passasjerreiser i regionen i 2018. ATP samarbeidet gir tilskudd til driften av kollektivtrafikken. I 2018 ble det gitt 65 mill. kr i driftstilskudd til AKT AS. Midlene er brukt til å opprettholde det forbedrede og utvikle rutetilbudet videre.

Sykkeltrafikk:
Sykkeltrafikken i Kristiansand og i Kristiansandsregionen vokser. I Hannevika ble det registrert en betydelig vekst fra 2017 til 2018: 14,3 %. Det foreligger statistikk fra flere tellepunkt – Oddernesbroa (E 8), Vollevann (Fv 452), Vollevann (E18) og Gartnerløkka (Rv9). Men statistikken er til dels meget mangelfull og kan ikke danne grunnlag for å si noe sikkert om trender. Det pågår og er gjennomført utbedringer av sykkeltellepunkter.

Ny infrastruktur:
Gang- og sykkelveier/fortau som ble åpnet eller ferdigstilt i 2018:

 • Sykkelsekspressvei fra Myrbakken til Nikkelverket 
 • Gang- og sykkelvei på Slettheia Kollektivanlegg 
 • Ny kollektivterminal ved UiA med reguleringsplass, sykkelparkering og ca. 450 m ekspresssykkelvei-standard. 
 • Innfartsparkering på Grovane i Vennesla ble formelt åpnet, sammen med et fullverdig p-anlegg ved Setesdalsbanen. 
 • Innfartsparkering på Mosby tatt i bruk. 
 • Terminal for skolebusser og innfartsparkering på Myrane trafikkareal i Birkenes ble ferdigstilt.

Adferdskampanjer:

I 2018 gjennomførte ATP Jeg kjører grønt og Den grønne kampen for ungdomsskoler på egen kjøl. I tillegg bidro ATP med tilskudd til Sykle til jobben og markedsføring av kampanjen Beintøft (barnetrinnet).

Trafikkulykker: 
Statistikken viser 2 drepte i Kristiansandsregionen i 2018, mot 3 i 2017. Antall hardt skadde var 11, mot 23 i 2017. Det var ingen i kategorien meget hardt skadde i 2018. Det var det heller ikke i 2017.

                              
                                                                                                
                                                                          
                                                                        
                                                               
                                                                                                       
                                                                  

 

av Mathisen, Elisabeth Hording, publisert 14. november 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

 • Forside Rapport ATP 2018
  av elma11, 22.02.19

  Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

  Les mer