Forsyningsstrategi for Vest-Agder fylkeskommune omfatter hele organisasjonen, og skal ha en organisasjonsmessig god forankring. Dette gjelder både i fylkeskommunens ledelse, i enhets/avdelingsledelse og blant den enkelte ansatte.

Forsyningsstrategien gir føringer for hvordan anskaffelser skal gjennomføres i Vest-Agder fylkeskommune. Forsyningsstrategien gir ikke føringer for disponering av de vedtatte budsjetter for den enkelte enhet, men gir styrende rammer for hvordan forsynings­virksomheten skal utøves ved enhetene/avdelingen.

Forsyningsstrategien er vedtatt i fylkestinget 26.10.2004.
 
Forsyningsstrategien består av ett hovedmål og fire delmål med underliggende aktiviteter.
 
Hovedmål
Forsyningsstrategi for Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til at fylkeskommunen, innenfor det gjeldende regelverk, utnytter sine ressurser på en best mulig måte i den fylkeskommunale tjenesteproduksjon.
 
Delmål 1
Bedre betingelser for alle anskaffelser gjennom bedre effektivitet og økt kvalitet i hele anskaffelsesprosessen
 
Strategi:
Utnytte fag- og produktkompetansen ved den enkelte enhet gjennom utstrakt bruk av brukergrupper ved gjennomføring av anskaffelsen.
 
Delmål 2
Utnytte stordriftsfordeler der det er økonomisk fordelaktig.
 
Strategi:
For de vare- og tjenestegrupper der det økonomisk fordelaktig, inngå felles avtaler for hele Vest-Agder fylkeskommune. Dette gjøres enten alene eller i samarbeid med andre innkjøpsvirksomheter på Agder.
 
Delmål 3
Øke kompetansen ved driftsenhetene innenfor innkjøps-/forsyningsarbeid og gjeldende lovverk knyttet til offentlige anskaffelser.
 
Strategi:
Øke fokus på innkjøp og tydeliggjøre innkjøpsfunksjonens rolle i organisasjonen gjennom utarbeidelse av eierskapsmatriser innenfor hvert av produkt-/tjenesteområdene.
 
Delmål 4
Informasjon om gjeldende avtaler med tilhørende betingelser, innkjøpsorganisering og gjeldende retningslinjer for anskaffelser skal gjøres enkelt tilgjengelig for alle i organisasjonen.
 
Strategi:
Informasjon om gjeldende avtaler med tilhørende betingelser samt gjeldende retningslinjer for innkjøp til VAF skal gjøres enkelt tilgjengelig for alle i organisasjonen.

av Pedersen, Knut Otto, publisert 21. desember 2012 | Skriv ut siden

Knut Otto Pedersen
T: 38074540/90181182
E: kop@vaf.no

Lene Saga Mosby
T: 38074779/90788896
E: lsm@vaf.no

Tor Ljosland
T: 38074652
E: tlj@vaf.no

Sturle Hamre
T: 38074730/99296413
E: sth@vaf.no

Tor Ragnar Møller-Hansen 
T: 38074554/90633735
E: tomo19@vaf.no