Landbruks- og matdepartementet sendte i høst ut på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven og enkelte regler om odelsrett som berører boplikten. Forslaget innebærer at det ikke vil være boplikt ved kjøp av landbrukseiendom. Fylkesutvalget fulgte i dag, mot stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, opp et forslag til høringsuttalelse fra fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen hvor Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at konsesjonsloven og boplikten inntil videre opprettholdes. I uttalelsen poengteres det at ved en eventuell endring eller oppheving av den aktuelle loven må det være sikret at selvforsyningsgraden og beredskapshensyn blir ivaretatt.

Bakgrunnen for initiativet til lovendringen er at den skal bidra til å styrke den private eiendomsretten og gjøre det enklere å få omsatt landbrukseiendommer. Regjeringen har lagt opp til vesentlige endringer når det gjelder reglene om fast eiendom. Bonden skal gis større råderett over egen eiendom, samtidig som det er et mål å redusere landbruksbyråkratiet.

Konsesjonsplikten og boplikten foreslås opphevet uten å bli erstattet av andre regler. Oppheving av konsesjonsloven innebærer at reglene om boplikt i odelsloven også foreslås opphevet, fordi reglene må ses i sammenheng. Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige. I begrunnelsen vektlegges det at konsesjonsloven kan begrense selgers vilje til salg og at reglene kan være til hinder for et effektivt marked for omsetning av disse eiendommene. En videre konsekvens kan være svekket effektiv og rasjonell landbruksdrift.

Fylkesrådmannen betegner intensjonene til forslaget om lovendringene i utgangspunktet som positive. Det begrunnes med at selgers vilje til omsetning av eiendommer kan stimuleres, og at dette kan føre til et mer effektivt marked for landbrukseiendommer. På den andre siden viser hun til de tilbakemeldingene fylkeskommunen har mottatt og til innspill kommunene har sendt, hvor det fremgår at de ser de negative konsekvensene ved endringer i lovverket, som mer fremtredende. Landbruksnæringen dekker foruten matproduksjon, mange andre samfunnsbehov i distriktene. Rekruttering og bosetting i distriktene blir også tillagt stor betydning.

Fylkesrådmannen peker på at det bør undersøkes og sannsynliggjøres hvilke effekter argumentene for og imot de foreslåtte endringer har. Slik argumentene fremstår er konsekvensene, etter hennes vurdering, usikre.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Berit Stray Egeli, telefon: 481 04 496
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Mandal 20. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu1-15a

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2015 | Skriv ut siden