Kristiansand kommune har oversendt til fylkeskommunen et varsel om oppstart og utkast til planprogram for revisjon av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor for bil og sykkel. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken i dag og anbefaler at kommunen utsetter planarbeidet til en kommende rullering av kommuneplanen. En utsettelse anbefales for å få en helhetlig vurdering av parkeringsbestemmelsene og arealbruk, i tråd med det pågående arbeidet med en Bymiljøavtale. Fylkeskommunen vektlegger at fremtidige parkeringsbestemmelser vil bidra til å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken samt økt bruk av sykkel, gange og kollektivtrafikk.

Formålet med planarbeidet er i følge forslaget til planprogram å fastsette kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor for bil og sykkel. Det skal avklares om det skal innføres egne parkeringsbestemmelser for nullutslippsbiler og om det skal kreves ladestasjoner for elbiler samt mobilitetsplan.

Kommuneplanens parkeringsbestemmelser er inndelt i tre parkeringssoner, sone sentrum, mellom sone og ytre sone. Det søkes å utvide med ytterligere en sone som omfatter områdene Korsvikfjorden og Andøya

Når det gelder sykkelparkering ser fylkeskommunen at det er et behov for økt tilrettelegging. Skal målet om nullvekst i personbiltrafikken nås med økt sykkel, gange og kollektivbruk bør det i større grad tilrettelegges for sykkelparkering.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Bjørg Hellem, telefon 38 08 45 34
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Mandal 24. juni 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam84-15

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2015 | Skriv ut siden