Menon Business Economics har gjennomført en utfyllende samfunnsøkonomisk analyse av E39 Søgne-Ålgård. Fylkestinget ble i dag orientert om at byggingen av veistrekningen kan gi en netto nytteverdi på 13,7 milliarder kroner når en tar hensyn til lokale forhold. Rapporten oversendes til veiselskapet "Nye veier AS". Bakgrunnen for analysearbeidet er en bestilling fra Kristiansand og Stavanger kommuner, Rogaland- og Vest-Agder fylkeskommuner. Målet med oppdraget var å gjennomføre en supplerende analyse av samfunnsøkonomiske virkninger, der nytten av firefelts vei blir belyst best mulig.

Bakgrunnen for denne utfyllende samfunnsøkonomiske analysen av E39 Søgne-Ålgård er at tidligere analyser av strekningen er gjennomført før veiledningsmaterialet for samfunnsøkonomiske analyser ble endret. De faktiske forhold er endret - særlig trafikkmengder - og at det foregår en kamp om prioritering mellom utbyggingene på E39. Flere regioner har markert seg med egne utfyllende analyser, for eksempel av produktivitetseffekter.

Det pekes på at regionen som omfatter E39 Søgne-Ålgård har høyere befolkningsvekst, høyere sysselsettingsvekst og høyere verdiskaping per innbygger enn landsgjennomsnittet. Menon-rapportens endringer er forankret i et solid grunnlagsmateriale og kan framstå som en mer realistisk vurdering av nytten av strekningen.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Samferdselssjef Vidar Ose, telefon 905 27 101
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 16. juni 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft26-15

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2015 | Skriv ut siden