Fylkestinget bevilget i dag et ekstra tilskudd på 832 000 kroner til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Vest-Agder fylkeskommune stiller også en driftsgaranti på 1,5 millioner kroner frem til1. juni 2016. Videre ber fylkestinget stiftelsen utarbeide en langsiktig strategi for Fullriggeren Sørlandet.

I 2013 vedtok Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune å arbeide for en økning av det statlige tilskuddet til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet ut ifra en 70/30-fordelingen mellom stat og region. I 2015 har Kulturdepartementet fulgt dette opp gjennom en økning av driftstilskudd til totalt kr. 7 107 000. Økningen er fulgt opp av Kristiansand kommune og forutsetter at fylkeskommunen øker sin del for å dekke inn det resterende. Kristiansand kommune har dessuten vedtatt å stille en driftsgaranti på 1,5 millioner kroner i ett år, så fremt Vest-Agder fylkeskommune vedtar å stille tilsvarende garanti.

Fullriggeren Sørlandet har gjennom de seneste årene forsøkt å få til en bærekraftig driftsøkonomi gjennom en omstilling av driften. Dette er i perioden 2011-2014 gjort gjennom utleie av skipet til Class Afloat. Class Afloat har fra 2014 ikke ønsket å fortsette samarbeidet. Erfaringene viser imidlertid at helårsdrift er den mest lønnsomme modellen for driften av skipet. Stiftelsen har derfor utarbeidet en strategi for hvordan driften av skipet bør organiseres fremover.

I strategien anbefaler stiftelsen en ny skolesatsing kalt A+ Academy. Denne satsingen medfører høyere risiko, men også bedre økonomi om den lykkes. Skolen vil ha plass til 60 elever fra hele verden og bygger på fire grunnpilarer; økt kunnskap gjennom et eget program, praktiske ferdigheter, sosial trening på tvers av etnisitet,

religion og ulike kulturer, samt fokus på holdning og adferd. Det legges opp til feltstudier i 20-25 forskjellige land for å gi bedre unik forståelse og innsikt i ulike kulturer. Per dags dato er det 32 påmeldte elever til oppstart høsten 2015. For neste skoleår 2016 er det 50 elever som allerede har søkt om plass.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Fylkeskonservator Yvonne Fernmar Willumsen, telefon: 917 34 315
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 17. juni 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft58-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2015 | Skriv ut siden