I dag behandlet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø en regional transportplan for agderfylkene for perioden 2015 til 2027. Begge de to fylkestingene foretar sluttbehandlingen i juni. Planen tar for seg de viktigste regionale utfordringene innen samferdsel og kommunikasjon som må på plass for at Agder skal utvikle seg og få til ønsket regional utvikling. Planen ser alle transportformene i sammenheng. Planen legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

Planen oppsummerer i tillegg Agders viktigste innspill til Nasjonal transportplan (2018-27). Formålet med planen er å bidra til å gjøre Agder til et enda bedre og enda mer attraktivt sted for bosetting og næringsutvikling gjennom regionutvidelse både østover, vestover og nordover. Videre er det et mål å styrke Agders geografiske posisjon og konkurransefortrinn mot Europa. Planen har et langsiktig perspektiv og omfatter transportformene: bane, vei, luft og havn

Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med det regionale partnerskapet som omfatter blant annet kommuner/regionråd, transportfaglige etater, næringsliv, næringsorganisasjoner, representanter fra de ansattes organisasjoner og regional stat.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Samferdselssjef Vidar Ose, telefon 905 27 101
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 27. mai 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam61-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2015 | Skriv ut siden