Farsund kommune har sendt et forslag til kommunedelplan for sykkel i Farsund på høring. Da den ble behandlet i fylkestinget i dag ble forslaget betegnet som et godt grunnlag for utbygging av sykkelveinettet i kommunen. Kommunedelplanen omfatter sykkeltraseer langs fylkesveier, kommunale veier og private veier. Planen viser sykkelruter og løsningsprinsipper, med et sammenhengende hovedsykkelnett i og mellom kommunens tre tettsteder, og foreslår tiltak for å bedre forholdene for syklister. I saken ble det også orientert om at Farsund kommune har inngått avtale med Statens vegvesen og fylkeskommunen om å bli sykkelkommune

Hensikten med avtalen med vegvesenet og fylkeskommunen er å etablere et felles grunnlag og mål for partenes videre arbeid med utvikling av Farsund til Sørlandets beste sykkelkommune. Dette omfatter utvikling og oppgradering av hovedveinett for sykkel, utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv. Partene skal arbeide for en felles, langsiktig strategi for finansiering av utviklingen av sykkelkommunen. Avtalen skal sikre at partene deltar med ressurser og kompetanse fra egen organisasjon i arbeidet.

Hovedmålet for avtalen er at sykkelbruken i Farsund skal øke med 25 prosent innen 2020. Som følge av denne avtalen vil kommunen blant annet delta i "Sykle til jobben"-aksjonen, kommunedelplan sykkel vil bli ferdigstilt, og det vil bli et ekstra fokus på drift og vedlikehold av sykkelveinettet. Samarbeidspartnerne vil også bidra inn i ulike kampanjer gjennom året, for å få fokus på, og skape entusiasme rundt sykling i kommunen.

Det følger ikke med midler til fysiske tiltak verken i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for sykkel eller ved inngåelse av sykkelkommuneavtaler, men gjennom avtalen om sykkelkommune er det ønskelig at partene sammen skal arbeide for å realisere aktuelle tiltak. Ettersom det ikke finnes riksveier i Farsund, og siden det meste av ønsket sykkelveiutbygging er planlagt langs fylkesvegnettet, påhviler det fylkeskommunen et ekstra ansvar for å arbeide for slike løsninger i Farsund. Man ser for seg ulike finansieringsløsninger for denne typen prosjekter, der både rene fylkesveimidler, søknad til statlige støtteordninger som krever 50 prosent lokal finansiering, og bypakke med bompengeinnkreving vil bli vurdert som alternativer.

Farsund kommune har fattet et enstemmig vedtak om å få vurdert mulighet for bompengefinansiering av sykkelveiutbygging. Kommunestyret ønsker at mulighetene for finansiering/delfinansiering av gang sykkelveiutbyggingene med bompenger blir vurdert, og bestiller en forhåndsvurdering fra Statens vegvesen på dette.

Fylkestinget sa seg i dag enig med Farsund kommunes arbeid med å utrede muligheter for annen finansiering av sykkeltiltak. Mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Demokratene åpnet fylkestinget for at en av mulighetene som kan utredes er bompengefinansiering.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Lasse Moen Sørensen, telefon: 916 41 292
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 16. juni 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft29-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2015 | Skriv ut siden