Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag et program for asfaltering av fylkesveinettet i år. Statens veivesen foretar årlige vurdering av dekkelaget på fylkesveinettet ut fra behovet for reasfaltering. I 2015 planlegger Vest-Agder fylkeskommune å bruke 58 millioner kroner til asfaltarbeid, i tillegg vil det bli brukt om lag 15 millioner kroner til forarbeid. Eksempeler på forarbeid er blant annet grøfting, utskifting av drenering, skilt, rekkverk, rydding av sikt og fjellrensk.

Aktivitetsnivået for 2015 er fortsatt høyt, tilsvarende den aktiviteten Vest-Agder fylkeskommune har hatt siden 2010. Det nye fokuset i asfaltprogrammet for 2015 er at deler av gang- og sykkelveinettet også er blitt vurdert. Dette gjelder gang- og sykkelveier som går parallelt med bilvei som skal asfalteres.  I 2015 anbefaler fylkesrådmannen at det også asfalteres deler av strekningen fra Volleberg til Tofteland og videre til Søgne videregående skole. Dette er fylkesveier som inngår i Sykkelrute nummer 1 som er en viktig sykkelvei mellom Søgne og Songdalen/Kristiansand.

Det blir behov for en større asfalteringsjobb i Sirdal, fra Tonstad og nordover i Øvre Sirdal. Store deler at dette veinettet ble asfaltert i 1999 og 2000. Fylkesrådmannen vurderer nå å anbefale en ny toårskontrakt fra 2016 til 2017. Kontrakten vil omfatte asfaltering av cirka 100 kilometer fylkesveier og anmoder derfor Statens vegvesen om å planlegge i henhold til det.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Steinar Sørheim, telefon 986 76 836
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 28. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam4-15a

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden