Fylkesrevisjonen i Vest-Agder fylkeskommune har hatt oppdraget å undersøke hvordan fylkeskommunen ivaretar kravene i Opplæringsloven knyttet til spesialundervisning og hvorvidt fasene i saksbehandlingen blir fulgt opp i praksis. Revisjonen har også foretatt en kartlegging av elevenes tilfredshet gjennom en brukerundersøkelse. Under dagens fylkesting ble rapporten behandlet.

Det kommer frem av rapporten at det gjøres mye godt arbeid både i utdanningsavdelingen, PP-tjenesten og på de enkelte skolene i forhold til å ivareta elevgruppen som får spesialundervisning. Gjennom arbeidet med rapporten har revisjonen møtt mange dedikerte ansatte, med et stort engasjement for elevenes ve og vel.

Manglende internkontroll
Undersøkelsene viser at det er lagt ned et godt arbeid for å etablere et forsvarlig system med gode rutiner for arbeidet med spesialundervisning. Revisjonen vurderer at skoleeier har et forsvarlig system, men mener imidlertid at det er en mangel at skoleeier ikke har etablert internkontrollrutiner som kan bidra til å sikre at IOP-er og halvårsrapporter alltid utarbeides, samt kvalitetssikre innholdet i disse dokumentene og enkeltvedtakene.

Fornøyde elever

Elevene gir utrykk for at de er fornøyde med spesialundervisningen, og at denne formen for undervisning har en stor nytteverdi og positiv virkning for dem. Videre har elevene gitt tydelig uttrykk for at de på ingen måte føler seg stigmatisert eller segregert som en følge av at de får spesialundervisning i egne grupper. Elevene har meldt tilbake at de lærer best i liten gruppe (ca. 5-8 elever). Fylkesrevisor og leder for revisjonsrapporten, Terje Osnes, forteller fylkestingets medlemmer at de har utført dybdeintervjuer med rundt 10 % av de elevene i fylket som mottar spesialundervisning, og dermed har en god dekning for å avspeile situasjonen i fylket.

Fylkestingets beslutninger
Flere av Fylkestingets deltagere bemerket viktigheten av at denne rapporten har blitt gjort, og det enes om at spesialundervisning er et viktig tiltak som kan bidra til at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Det ble enstemmig besluttet at Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Spesialundervisning i videregående opplæring ” til etterretning og ber fylkesrådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding innen 30.09.2014 om hvordan anbefalingene blir fulgt opp. I tillegg skal rapporten oversendes til HKU (Hovedutvalg for kultur og utdanning) for en vurdering.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Solfrid G. Mjåland, telefon 913 05 110 og Steinar Johansen
Leder av fylkestinget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 906 19 670

 

Kristiansand, den 30. april 2014
Informasjonstjenesten
Stine Grimsrud

 

ft 22/14

av Richardsen, Wanja, publisert 30. april 2014 | Skriv ut siden