Fylkesutvalget ble i dag orientert om hvordan samarbeidsavtalene som fylkeskommunen har inngått med alle 15 kommuner i Vest-Agder følges opp. Et viktig tiltak er gjennomføring av årlige oppfølgingsmøter. På disse møtene deltar representanter fra politisk og administrativ ledelse hos begge parter. Fra fylkeskommunen har fylkesordfører deltatt fra politisk ledelse og fylkesrådmann og/eller regionalsjef, utdanningssjef samt samferdselssjef fra administrasjonen.

Samarbeidsavtalen skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen følger de fem hovedsatsingsområdene i regionplanen; klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur.  

I 2014 har det vært avholdt oppfølgingsmøter med 14 av 15 kommuner. For kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Mandal, Marnardal, Søgne og Åseral jobbes det med å lage nye avtaler for perioden 2015 – 2018. For Kristiansand kommune er det ikke gjennomført oppfølgingsmøte, da den første samarbeidsavtalen ble vedtatt i desember 2013. Det har vært avholdt administrative møter med kommunen på rådmannsnivå hvor flere av avtalens punkter har vært gjenstand for drøftinger.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Rune Holbek, telefon: 992 93 260
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 25. desember 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu155-14

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2014 | Skriv ut siden