Fylkesutvalget behandlet i går utkast til en ny samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Åseral kommune. Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget endelig godkjenner avtalen i desembermøtet. Åseral kommunestyre godkjente avtalen 6. november. Avtalen erstatter en avtale som ble inngått i 2008. I den nye avtalen som vil vare til 2018 er friluftsliv i Åseral et sentralt tema.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er viktig for å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til friluftslivsinteressene i kommunene. I følge Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 er det et mål om at alle kommuner skal ha kartlagt og verdisatt sine friluftsområder innen 2018. Dette er i tråd med det nasjonale målet om at flest mulig kommuner i Norge skal ha foretatt en slik prosess vedrørende sine friluftslivsområder innen det samme året. For å innfri dette målet er er det nødvendig med et nært samarbeid mellom blant annet kommune, fylkeskommune, friluftsråd, lag og foreninger. Vest-Agder fylkeskommune og Åseral kommune vil samarbeide om å gjennomføre en slik kartlegging og verdisetting i tråd med nasjonale føringer.

Både Vest-Agder fylkeskommune og Åseral kommune er villig til å sette av ressurser til arbeidet. Fylkeskommunen vil ta initiativ til igangsetting av prosjektet, samt søke Miljødirektoratet om inntil 50 prosent tilskudd. Det tas sikte på at arbeidet samkjøres med tilsvarende arbeid i de andre kommunene i fylket.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Rune Holbek, telefon: 992 93 260
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 26. november 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu119-14

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2014 | Skriv ut siden