Det skal bygges ny fast bybro i Flekkefjord snarest mulig. Dette kom frem i dagens møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.

I fylkeskommunens økonomiplan og i Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017 er det planlagt bevilget 30 millioner kroner til ny bybro i Flekkefjord. Summen var basert på omtrentlige kostnadstall for tilsvarende bruer, uten å inkludere utfordringene knyttet til omkjøring i anleggsperioden, ettersom man ikke kjente hvilke aktuelle løsninger som kunne vurderes på dette tidspunktet.

Statens vegvesen har sett på ulike forslag til ny løsning og har i et silingsnotat lagt frem forslag til fast bru og bevegelig bru, hvor en bro som kan åpnes er de desidert dyreste å bygge, og vil også være langt dyrere å drifte gjennom bruens levetid.

Når de foreløpig kjente kalkyler for prosjektet settes opp mot fylkeskommunens vedtatte budsjetter og økonomiske handlingsrom, samtidig som man tar høyde for de øvrige konklusjoner i silingsnotatet, vil ikke prosjektet gå videre med utredning av bevegelig bro.

Ettersom kostnadskalkylene for prosjektet er mangedoblet i forhold til kalkylene i Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017, er det per nå ikke mulig å finne budsjettmessig dekning innenfor vedtatte økonomiplanperiode. Hovedutvalget ber fylkesadministrasjonen arbeide videre med alternative muligheter for finansiering og eventuell kostnadsreduksjon i prosjektet og innarbeide dette i kommende budsjett og økonomiplan.

Fylkeskommunen forutsetter at en løsning med hevbar bru ikke er aktuell og ber videre om aksept fra Flekkefjord kommune på at dette er akseptabelt.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Lasse Moen Sørensen, telefon 38 07 46 78.
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 38 07 46 02.

 

Lyngdal, den 08. oktober 2014
Wanja Richardsen
Informasjonstjenesten

 

sam 78/14

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 8. oktober 2014 | Skriv ut siden