Fylkeskommunen har fått sluttrapporten fra fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark (HIT) og Universitetet i Agder (UiA) til høring. Rapporten tar for seg muligheten for en fusjon eller videre samarbeid mellom institusjonene. I dag vedtok fylkesutvalget å gå imot en fusjon.

HiT og UiA har siden 2010 arbeidet sammen i et felles utredningsprosjekt som ser på spørsmålet om et nærmere samarbeid og eventuelt en sammenslåing av de to institusjonene. Prosjektstyret avga sin sluttrapport 4.april i år og det er denne som institusjonsstyrene nå har ute på høring.

I dagens vedtak i fylkesutvalget heter det at Vest-Agder fylkeskommune ikke i tilstrekkelig grad gir grunnlag for å fastslå at en fusjon vil være et bedre alternativ enn videre samarbeid institusjonene imellom. En fusjon er omfattende, og skal det gjennomføres bør det være det helt klart foretrukne alternativet for at universitetet skal kunne videreutvikles i tråd med målsettingene. Vest-Agder fylkeskommune vil derfor anbefale at UiA og HiT fortsetter sitt gode samarbeid som selvstendige institusjoner, og ikke fusjonerer.

Videre står det også at UiA må videreutvikle sitt samarbeid med øvrige regionale, nasjonale og internasjonale undervisnings- og forskningsmiljøer. UiA's samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner må også videreutvikles.

Det påpekes i vedtaket at fylkeskommunen er kristisk til at høringsfristen er satt slik at saken ikke kan behandles av fylkestingene.

Saken er sluttbehandlet i fylkesutvalget.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

 

Saksbehandler i fylkseadministrasjonen: Rune Holbek, telefon 99 29 32 60
Leder av fylkesutvalget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Flekkefjord, 13.mai 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

fu 46/14

av Richardsen, Wanja, publisert 13. mai 2014 | Skriv ut siden