Lindesnesregionen har søkt fylkeskommunen om deltagelse i prosjektet "Lindesneslosen", som støtter ungdom som står i fare for, eller allerede har droppet ut av utdanning/jobb. Fylkeskommunen vedtok i dagens møte i fylkesutvalget å styrke prosjektet med kontorfasiliteter og stillingsressurser.

Det er andre gang Lindesnesregionen søker om fylkeskommunal deltagelse i prosjektet. Første søknad ble avslått av fylkesutvalget i oktober 2013. Etter den tid har det vært dialog med fylkeskommunen og det er nå en revidert søknad som langt på vei har fått tilslutning i dagens møte.

Det er vedtatt at dagens stillingsbrøk i Oppfølgingstjenesten (OT) i Lindesnesregionen skal økes fra 60 % til 100 % i 2014. Det søkes i tillegg å innarbeide ytterligere en 100 % stilling til OT i 2015. Det er lagt inn en forutsetning for nevnte økning i stillingsressurser at Mandal kommune utvider tilbudet i skolehelsetjenesten til 100 % i prosjektperioden. Fylkeskommunen vil i tillegg tilrettelegge for kontorfasiliteter.

Prosjektets tilbud vil være en lostjeneste for ungdom som står i fare for, eller som allerede har droppet ut av utdanning/jobb. Det er ønskelig å gi personlig oppfølgning og coaching, hjelp i møte med arbeidsgivere, samt hjelp i møte med utdanningsinstitusjoner, andre offentlige instanser og frivillige organisasjoner. Tilbudet skal være på et individuelt plan og en pådriver i tversektorielle arbeidsgrupper. Lostjenesten i Lindesnesregionen vil ha en profil som er: 1) relasjonsbasert med tett oppfølgning og dialog, 2) fokusert på individuell tilpasning og målrettede tiltak, 3) mulighets- og mestringsorientert i stedet for sykdoms-/diagnoseorientert, 4) opptatt av problemløsning på enklest mulig måte, mest mulig lokalt og på laveste nivå, og 5) fokusert på iverksetting av tiltak tidligst mulig og uten ventetid.

Et vesentlig formål med prosjektet er blant annet å medvirke til en høyere gjennomføringsgrad for ungdom som tar videregående utdanning i Lindesnesregionen. Frafall i videregående skole er en utfordring som fylkeskommunen allerede jobber mye med gjennom blant annet NyGiv-satsingen. Lindesneslosen vil imidlertid være en styrkning og et supplement til nåværende initiativer overfor målgruppen. En vil kunne tilby en enda tettere oppfølgning av ungdom på et tidlig tidspunkt og ha en viktig koordinerende funksjon mellom videregående skole ved fylkeskommunen, NAV og kommunene.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Anette Vesterskov Pedersen, telefon 945 26 767
Leder av fylkesutvalget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kvinesdal, 26.august 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

fu 71/14

av Richardsen, Wanja, publisert 26. august 2014 | Skriv ut siden