Fylkestinget avga i dag en høringsuttalelse til et forslag til kommunedelplan for en ny trase for E18/39 mellom Vige på østsiden av Kristiansand og Volleberg i Songdalen kommune. Veiprosjektet betegnes som Ytre Ringvei. Fylkestinget fattet et vedtak hvor det det uttrykkes at Vest-Agder fylkeskommune, etter en samlet vurdering, legger vekt på ikke-prissatte konsekvenser for friluftslivet, nærmiljø, landskap og bomiljø når det gjelder trasèvalg.

I fylkestingets vedtak pekes det på at Ytre Ringvei går gjennom svært viktige regionale og lokale friluftslivsområder, slik det blant annet er beskrevet i regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Uavhengig av valg av korridorer må avbøtende tiltak i det videre planarbeidet vektlegges for å minimalisere inngrep og støy. I krysningspunkt, tunnelåpninger og bro/er må det spesielt tas hensyn til landskapet.

Fylkeskommunen vektlegger at Ytre Ringvei er en viktig del av den sammenhengende stamveistrekningen Oslo - Stavanger og at det derfor er viktig at det stilles store krav til planarbeidet. Veistrekningen inngår i porteføljen til Nye Veier as. Fylkeskommunen er opptatt av at framdriften av detaljreguleringsplanarbeidet også skjer på en effektiv og god måte.

Fylkestinget forutsetter at kollektivrelaterte tiltak i forbindelse med Ytre Ringvei inngår i utbyggingen.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Bjørg Hellem, telefon: 38 07 45 34
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 17. februar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft24-15

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2015 | Skriv ut siden