Regjeringen Stoltenberg oppnevnte i august 2013 et utvalg for å utrede fremtiden til norsk fagskoleutdanning. Utvalget skulle kartlegge fagskolens status, kvalitet, kobling til arbeidslivets kompetansebehov og samspillet med høyere utdanning. Utvalgets innstilling ble lagt frem i desember og sendt ut til høring. Utvalget legger frem forslag til en fagskolepolitikk med 49 tiltak som retter seg mot myndighetene, mot fagskolene, mot arbeidslivet og mot universitet- og høyskolesektoren. Da fylkestinget i dag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar ble det ikke gitt støtte til et forslag fra det regjeringsoppnevnte utvalget om å igangsette en prosess for å overføre eierskapet av de offentlige fagskolene fra fylkeskommunene til staten.

Ved utgangen av 2013 hadde Norge 111 fagskoler, hvorav 46 offentlige og 65 private. Fagskolesektoren hadde cirka 750 utdanningstilbud, og vel 16.000 studenter. Det oppnevnte utvalget foreslår å starte en prosess som skal lede til en reduksjon av antallet fagskoler ut fra en målsetting om å skape robuste fagmiljøer og styrke kvaliteten. Tallet på offentlige fagskoler bør anslagsvis reduseres til mellom fem og ni, mener utvalget. Fylkestinget går også i mot dette forslaget og endringer i organiseringen av fagskolene. Det pekes på at ansvaret for fagskolene må ses i sammenheng med en forestående kommunereform med eventuelt annen regionalisering og oppgavefordeling.

Fylkestinget går også inn for at bør det innføres studiepoeng for fagskoleutdanning. Dette vil gi en sammenheng med eksisterende poengberegning i utdanning på universitets- og høyskolenivået. Samtidig vil det bidra til økt attraktivitet og rekruttering til fagskolene.

 

Saksbehandler: Fylkesutdanningssjef Arly Hauge, telefon 909 77 432
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

 

Kristiansand 17. februar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft6-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2015 | Skriv ut siden