Fylkeskommunen er positiv til at det er satt i gang planlegging av ytre ringvei og vurderer plan og utredningsprogrammet til, i det vesentlige, å være dekkende for planarbeidet. Dette gjelder også for valg av alternative korridorer. Dette kom frem i dagens møte i fylkestinget.

Fylkeskommunen ser det som positivt at det er satt i gang planlegging av ytre ringvei. Prosjektet vil ha stor betydning for infrastrukturen i både Kristiansandsområdet og regionen for øvrig. Det er av stor betydning at fremdriften i planleggingen koordineres med fremdriften for planlegging av strekningen Volleberg – Livold og videre vestover. Dette for å kunne komme i betraktning som helhetlig veiprosjekt i regi av det nye utbyggingsselskapet. Det vil si at fremdriften må legges opp slik at kommunedelplanen kan vedtas sommeren 2015.

 

Fylkeskommunen mener at forslag til plan- og utredningsprogram, herunder valg av alternative veikorridorer, i det vesentlige er dekkende for planarbeidet. Det anmodes imidlertid om at plan-/utredningsprogrammet presiseres og suppleres for følgende forhold:

• Postveien vestover fra Krossen i Kristiansand bør særskilt omtales under friluftsliv/nærmijø/kulturminnevern.

• Varianten med sammenhengende tunnel under Rossevannsbekken i Songdalen, jf. vedtak i Songdalen kommune, bør tydeliggjøres i planprogrammet.

• Området ved Rossevannsbekken bør i temakart for kulturmiljø gis middels til høy verdi.

 

Fylkeskommunen vil allerede nå signalisere at man er i tvil om det for rød og blå korridor er nødvendig og kostnadsmessig forsvarlig å etablere en egen atkomst til sykehuset via separat tunnel, se forslag til planprogram kapittel 5. Andre løsninger bør vurderes nøye.

 

Fylkeskommunen ser det som viktig at det i planleggingen legges stor vekt på å minimalisere ulempene for markaområdene. Det er i den forbindelse viktig at dagsoner reduseres mest mulig, samtidig som det må legges stor vekt på å komme frem til løsninger som i størst mulig grad reduserer støy i forhold til omgivelsene. For å redusere ulemper for nærmiljø/friluftsområder er fylkeskommunen i utgangspunktet positiv til at det vurderes å sette dimensjonerende hastighet til 80 km/t på deler av strekningen.

 

Tiltakshaver bes om å nyttiggjøre seg de øvrige merknader og kommentarer som fremgår av saksutredningen.

 

Fylkeskommunen legger til grunn at det gode samarbeidet så langt i prosessen fortsetter ved at fylkeskommunen tas med også i den videre planprosessen. Det tas i så måte forbehold om at det vil bli knyttet ytterligere merknader og innspill til saken i den videre planprosessen.

 

For å opprettholde framdriften er fylkeskommunen innforstått med at enkelte veikorridorer kan bli tatt ut tidlig i det videre planarbeidet hvis det av økonomiske eller planfaglige grunner ikke er grunnlag for den/de.

 

Statens vegvesen oppfordres til, i sine månedlige møter med jernbaneverket og Kristiansand havn, å sette spørsmålet om jernbanetilknytning på dagsordenen.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Bjørg Hellem, telefon 38 07 45 34 og Diderik Cappelen, telefon 38 07 46 37

Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Lyndal, 22.10.14

Informasjonstjenesten

Wanja Richardsen

 

 

ft 49/14

av Richardsen, Wanja, publisert 22. oktober 2014 | Skriv ut siden