Regionalplanen for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei, kalt Heiplanen, ble endelig vedtatt og godkjent av fylkestingene våren 2012. Området, som planen omfatter, er et av de prioriterte villreinfjellene i Norge. Fordi planen er en regionalplan med grunnlag i av plan- og bygningsloven krever dette et fireårig handlingsprogram og årlige revisjoner. I dag godkjente fylkestinget i Vest-Agder handlingsprogrammet 2015-2018 til Heiplanen under forutsetning av tilsvarende godkjenning i Telemark, Aust-Agder og Rogaland fylkeskommuner.

Handlingsprogrammet har søkelys på kunnskap og samordning. Det er gjennomført og satt i gang flere tiltak knyttet til planen. Det gjennomføres en Heiplan-samling hvert år, igangsatt et GPS-prosjekt, arrangert fagsamling for planleggere og saksbehandlere og det arbeides med tilrettelegging av løyper i området.

Heiplanen er en tematisk plan med søkelyset på villreinen og areal. Planen legger til rette for varige og sammenhengende leveområder for villreinen ved å kartfeste et såkalt nasjonalt villreinområde og hensynssoner.

Fylkeskommunene har hovedansvaret for å forvalte handlingsprogrammet til Heiplanen, for å rettlede kommunene i bruk av Heiplanen i kommuneplanleggingen og for å se til at kommunene bruker hensynssonene i arealplanleggingen.

Heiplanen avklarer kva som er det nasjonale villreinområdet. Det nasjonale villreinområdet omfatter alle verneområdene kalla Setesdal Vestheia, Ryfylke- og Frafjordheiane. Verneområdene ligger i vestheia mens det nasjonale villreinområdet dekker vestheia og austheia. Verneområdene har til sammen et areal på 3444 km2 fordelt på 11 kommuner i Agder-fylkene og Rogaland. Det nasjonale villreinområdet dekker et areal på 6663.15 km2 fordelt på 17 kommuner i Agder-fylkene, Telemark, Rogaland og Hordaland.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Bjørg Hellem, telefon 28 07 45 34
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 16. juni 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft38-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2015 | Skriv ut siden