Fylkeskommunen er positiv til at Miljødirektoratet utformer en ny forskrift for beverforvaltning, men mener forslaget som foreligger kan få uheldige konsekvenser som overbeskatning og økt fokus på bever som et skadedyr. Dette kom frem i dagens møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.

Miljødirektoratet har sendt forslag til ny forskrift om forvaltning av bever på høring. Forslaget innebærer i korte trekk at beverforvaltningen i større grad skal skje som annet jaktbart småvilt, som vil si at alle grunneiere har rett til ubegrenset felling på sin eiendom innenfor jakttiden. Jaktutøvelsen administreres i dag etter samme modell som for hjortevilt.

Fylkeskommunen mener at forlag til ny forskrift innebærer at man går bort fra en kunnskapsbasert og bestandsbasert forvaltning av bever, og at dette kan få uheldige konsekvenser som overbeskatning og økt fokus på bever som et skadedyr, fremfor å være økologisk nøkkelart, ressurs og kilde til naturopplevelser.

Fylkeskommunen oppfordrer Miljødirektoratet til å vurdere alternative forvaltningsmodeller, for eksempel gjennom automatisk tildeling av beverkvoter til etablerte vald fra hjorteviltforvaltningen og mulighet for enkel etablering av bevervald i andre områder.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Bård Andreas Lassen, telefon 996  40 739
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 38 07 46 02

 

Lyngdal, den 08. oktober 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

sam 76/14

 

 

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 8. oktober 2014 | Skriv ut siden